• 0 212 702 40 00
 • 0 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kaynak Onay Sertifikası

Kaynaklı ürünlerin güvenliği, güvenilirliği ve maliyet etkinliği, kaynakların yeterli kalitede olmasını gerektirmektedir. Kaynak işlemleri, üründe istenen kaliteyi elde etmek için özel kontroller gerektiren işlemlerdir. Kaynağın doğru yapıldığının kontrol edilmemesi, en kötü durumda, felaketle sonuçlanabilecek hatalara ve can kayıplarına neden olabilir. Bunun yanında kaynak işlemlerini yeterince kontrol etmeyen işletmeler, daha sonra onarım yapmak zorunda olacakları için, hem bu yüzden ürün güvenliğini zayıflatmış olmakta hem de maliyet aşımları, gecikmeler ve sözleşmeden kaynaklanan problemler yaşamaktadır.

Kaynak işlemlerinin özel bir işlem olarak kontrol edilmesi, ISO 3834 standardında açıklanan füzyon kaynağı için kalite gereklilikleri yöntemi ile yapılmaktadır. Sözkonusu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıklarla yayınlanmıştır:

 • TS EN ISO 3834 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları
  • Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler
  • Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
  • Bölüm 3: Standard kalite şartları
  • Bölüm 4: Temel kalite şartları
  • Bölüm 5 : ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standardlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar

Bu standardın tüm çalışanların kaynak işlemleri ve kaynak ile ilgili sorumluluklarına yönelik yetkinliği konusunda özel gereksinimleri bulunmaktadır. Kaynak işlemlerinde, nihai ürün kalitesini etkileyebilecek her çalışanın uygun yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Neticede kaynak işlemleri, benzersiz kontroller gerektiren işlemlerdir.

Aslına bakılırsa kaynak işlemlerinde yetkinliğin önemi, çok uzun zaman önce kabul edilmiştir. Örneğin 1918 yılında bir gemicilik şirketinin, ark kaynağının gemi yapımına uygulanmasına yönelik ilişkin raporunda, işletmelerin kaynak sisteminin kullanımında, özel olarak eğitilmiş, deneyimli ve verimli kişiler kullanmalarını ve yetkili ve onaylı denetçiler tarafından bu kişilerin araştırılması önerilmiştir. Bu öneriler 1920 yılında Lloyd Kuralları arasına girmiştir. Sonraki yıllarda, kaynakçı onayı ile ilgili şartname ve standartlar ortaya çıkmıştır. 1960’larda ise tahribatsız muayene (NDT) ve kaynak denetim personeli yetkinliği ile ilgili spesifikasyonlar yayınlanmıştır.

Günümüzde, kaynağın özel bir işlem olarak kontrol edilmesi ve füzyon kaynak için kalite gereklilikleri ISO 3834 standardında ele alınmaktadır. Bu standart, kaynak sorumluluğuna sahip çalışanların yetkinliği için özel gereklilikleri açıklamaktadır. Söz konusu standart, kaynakçılar, tahribatsız muayene personeli, kaynak denetçileri ve kaynak koordinatörlerini kapsamaktadır. Kısaca ürünlerdeki kaynakların nihai kalitesini etkileyecek bütün çalışanların gerekli yeterliliğe sahip olması bir zorunluluktur. Kaynak koordinasyonunda görevler ve sorumluluklar ise, TS EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu - Görevler ve sorumluluklar başlıklı standartta yer almaktadır. Bu iki standardın (ISO 3834 ve ISO 14731) doğru uygulanması, güvenli ve güvenilir kaynaklı ürünlerin maliyet etkin bir şekilde üretilmesinin anahtarıdır.

Bu standartların yanı sıra, bir de kaynak çalışanlarının yetelerliliklerini belirlemek ve kanıtlamak amacı ile şu standartlardan yararlanılmaktadır:

 • TS EN ISO 14732 Kaynak personeli - Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı
 • TS EN ISO 9606 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı

Kaynak onay sertifikası, yapılacak her kaynağın, kaynak yöntemi, malzeme grubu ve kaynak malzemesi ile uyumlu olduğunu belirten ve kaynak işlemlerinin ilgili standartlara uygun şekilde yapıldığını, gerekli tahribatsız testlerin ve mekanik testlerin yapıldığını ve sonuçların uygun olduğunu gösteren bir belgedir.

Kuruluşumuz diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında kaynak onay sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen kaynak onay sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Sertifikasyon Hizmetleri