trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirketimiz Fizyon Malzemelerin testlerinde alt kısımda belirtilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini profesyonellikle yapmaktadır.

 

TS ISO 13464 Yeniden işleme tesislerinde çıkan çözücü çözeltilerdeki uranyum ve plütonyumun eşzamanlı tayini: K- Soğurma kenarı ve x- Işını floresans spektrometrisini kullanan birleşik metot

TS ISO 8298 Nükleer yakıt teknolojisi - Nitrik asit çözeltileri içinde plütonyum miligram miktarlarının belirlenmesi - Ce(IV) ile oksidasyon ve F(II) ile ve redüksiyon sonrası potasyum dikromat ile Potansiyometrik titrasyon.

TS ISO 8300 Nükleer yakıt teknolojisi - Nükleer yakıt kalitesindeki Plütonyum dioksit içindeki Plütonyum içeriğinin tayini - Gravimetrik yöntem

TS ISO 1709 Nükleer enerji - Bölünebilir malzemeler - Depolama, elleçleme ve işleme sırasında kritiklik prensipleri

TS ISO 9463 Nükleer enerji – Nükleer yakıt teknolojisi – Nitrik asit çözeltilerindeki plütonyumun spektrofotometrik tayini

TS ISO 8299 Nükleer yakıt teknolojisi – Nitrik asit çözeltileri içindeki nükleer maddelerde izotopik ve elementel uranyum ve plütonyum derişimlerinin termal iyonizasyon kütle spektrometresi ile tayini

TS ISO 9005 Nükleer enerji – Uranyum dioksit tozu ve sinterlenmiş peletleri – Oksijen/uranyum atom oranının amperometrik yöntemle tayini

TS ISO 13465 Nükleer enerji – Nükleer yaktı teknolojisi – Nitrik asit çözeltilerindeki neptünyumun spektrofotometrik tayini

TS ISO 9278 Nükleer enerji – Uranyum dioksit peletleri – Yoğunluğun ve açık ve kapalı gözenekliliğin hacimsel oranının tayini

TS ISO 11483 Plutonyum kaynaklarının hazırlanması ve alfa spektrometresiyle 238pu/239pu izotop oranının tayini

TS ISO 7476 Nükleer yakıt teknolojisi – Nükleer saflık kalitesindeki uranil nitrat çözeltilerinde uranyum tayini – Gravimetrik metot

TS ISO 12183 Nükleer yakıt teknolojisi – Plütonyumun kontrol altında potansiyelde kulometrik analizi

TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

TS EN ISO 15366-1 Nükleer yakıt teknolojisi - Solvent özütleme kromatografisi ile izotopik ve izotopik seyreltme analizi için nitrik asit çözeltilerinde uranyum ve plütonyumun kimyasal ayırma ve saflaştırılması - Bölüm 1: Mikrogran aralığında plutonyum ve miligram aralığında uranyum içeren numuneler

TS EN ISO 15366-2 Nükleer yakıt teknolojisi - Çözücü ekstraksiyon kromatografisi ile izotopik ve izotopik seyreltme analizi için nitrik asit çözeltilerinde uranyum ve plütonyumun kimyasal ayırma ve saflaştırılması - Bölüm 2: nanogram aralığında ve altındaki plütonyum ve uranyum içeren numuneler

TS EN ISO 15646 UO2, (U, Gd) O2 ve (U, Pu) O2 pelletleri için yeniden sinterleme testi

TS ISO 9006 Metalik uranyum ile uranyum dioksit tozu ve peletleri- Azot muhtevasının tayini- Amonyağa duyarlı elektrot kullanma metodu

TS ISO 9279 Uranyum dioksit peletleri- Yoğunluk ve toplam gözeneklilik tayini- Cıva yer değiştirme metodu

TS ISO 9889 Uranyum dioksit tozunda ve sinterlenmiş peletlerinde karbon muhtevasının tayini- Resistanslı yakma fırını- Titrimetrik/kulometrik/kızılötesi absorpsiyon

TS ISO 9891 uranyum dioksit tozunda ve sinterlenmiş peletlerinde karbon muhtevasının tayini- Yüksek frekans indüksiyon yakma fırını- Titrimetrik/kulumetrik/kızılötesi absorpsiyon metodu

TS ISO 9892 Uranyum metali- Uranyum dioksit tozu ve peletleri ve uranil nitrat çözeltileri- Flor muhtevasının tayini- Florür iyon seçici elektrot metodu

TS ISO 9978 Radyasyondan korunma- Sızdırmaz şekilde kapatılmış radyoaktif kaynaklar- Kaçak tespiti deney metotları

TS ISO 10980 Derişim ölçmelerinde kullanılan referans çözeltilerin derişimlerinin doğrulanması

TS ISO 10981 Yeniden işleme tesisi çözücü çözeltisinde uranyum tayini-Sıvı kromatografi metodu

TS ISO 11482 Nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit (puo2) numunesi alma rehberi

tst EN 60709:2010 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Ayırma (IEC 60709:2004)

TS EN ISO 10270 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Nükleer güç reaktörlerinde kullanılan zirkonyum alaşımlarının suyla ilgili korozyon deneyi

 

TS EN 60709 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi -Ayırma