trarbgzh-TWenfrkadefaru

Nükleer Enerji Mühendisliği Standartları

Enerji Sistemleri Testlerinde yıllardır sektörde gösterdiğimiz çalışmalar doğrultusunda hizmet kalitemizi en üst düzeye taşıdık. Bu sektörle ilgili aşağıda verilen standartlarda hizmet vermekteyiz.

 

TS ISO 13464 Yeniden işleme tesislerinde çıkan çözücü çözeltilerdeki uranyum ve plütonyumun eşzamanlı tayini: K- Soğurma kenarı ve x- Işını floresans spektrometrisini kullanan birleşik metot

TS ISO 8107 Nükleer güç santralleri-Kullanıma devam ettirilebilirlik-Terimler ve tarifler

TS EN 60671 Nükleer reaktörler-Güvenlik için önemli donanım ve kontrol sistemleri- İzleme deneyleri

TS EN 61500 Nükleer reaktörler-Güvenlik için önemli donanım ve kontrol - Kategori a fonksiyonlarının uygulandığı sistemlerde vere iletişimi

TS EN 61513 Nükleer güç istasyonları - Güvenlik açısından önemli ölçüm ve kontroller - Sistemler için genel kurallar

TS EN 61772 Nükleer güç istasyonları - Kontrol odaları - Görsel gösterge uygulamaları

TS ISO 8298 Nükleer yakıt teknolojisi - Nitrik asit çözeltileri içinde plütonyum miligram miktarlarının belirlenmesi - Ce(IV) ile oksidasyon ve F(II) ile ve redüksiyon sonrası potasyum dikromat ile Potansiyometrik titrasyon.

tst EN 60709:2010 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Ayırma (IEC 60709:2004)  

tst EN 60709:2010 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Ayırma (IEC 60709:2004)  

TS EN 61839:2014 Nükleer güç santralleri - Kontrol odası tasarımı - Fonksiyonel analiz ve atama

TS EN 62566 Nükleer güç santralleri - Güvenlik açısında önemli ölçüm ve kontroller - HDL Geliştirme -Kategori A fonksiyonlarını gerçekleştirecek sistemler için programlanabilir entegre devreler

TS ISO 8300 Nükleer yakıt teknolojisi - Nükleer yakıt kalitesindeki Plütonyum dioksit içindeki Plütonyum içeriğinin tayini - Gravimetrik yöntem

TS ISO 1709 Nükleer enerji - Bölünebilir malzemeler - Depolama, elleçleme ve işleme sırasında kritiklik prensipleri

TS IEC 60568 Nükleer güç santralları - Güvenlik için önemli enstrümantasyon - Güç reaktörlerinde nötron akı hızı (akı) ölçümü için reaktör kalb içi kullanılan enstrümantasyon

TS EN 62241 Nükleer Güç Santralleri-Ana kontrol odası-Alarım fonksiyonları ve sunumu.

TS EN 60987 Nükleer Güç Santraller Güvenlik açısından önemli ölçüm cihazları ve kontrol bilgisayar temelli sistemler için donanım tasarım kuralları

TS ISO 9463 Nükleer enerji – Nükleer yakıt teknolojisi – Nitrik asit çözeltilerindeki plütonyumun spektrofotometrik tayini

TS ISO 8299 Nükleer yakıt teknolojisi – Nitrik asit çözeltileri içindeki nükleer maddelerde izotopik ve elementel uranyum ve plütonyum derişimlerinin termal iyonizasyon kütle spektrometresi ile tayini

TS ISO 9005 Nükleer enerji – Uranyum dioksit tozu ve sinterlenmiş peletleri – Oksijen/uranyum atom oranının amperometrik yöntemle tayini

TS ISO 13465 Nükleer enerji – Nükleer yaktı teknolojisi – Nitrik asit çözeltilerindeki neptünyumun spektrofotometrik tayini

TS ISO 9278 Nükleer enerji – Uranyum dioksit peletleri – Yoğunluğun ve açık ve kapalı gözenekliliğin hacimsel oranının tayini

TS ISO 11483 Plutonyum kaynaklarının hazırlanması ve alfa spektrometresiyle 238pu/239pu izotop oranının tayini

TS ISO 7476 Nükleer yakıt teknolojisi – Nükleer saflık kalitesindeki uranil nitrat çözeltilerinde uranyum tayini – Gravimetrik metot

TS ISO 12183 Nükleer yakıt teknolojisi – Plütonyumun kontrol altında potansiyelde kulometrik analizi

TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

TS EN ISO 15366-1 Nükleer yakıt teknolojisi - Solvent özütleme kromatografisi ile izotopik ve izotopik seyreltme analizi için nitrik asit çözeltilerinde uranyum ve plütonyumun kimyasal ayırma ve saflaştırılması - Bölüm 1: Mikrogran aralığında plutonyum ve miligram aralığında uranyum içeren numuneler

TS EN ISO 15366-2 Nükleer yakıt teknolojisi - Çözücü ekstraksiyon kromatografisi ile izotopik ve izotopik seyreltme analizi için nitrik asit çözeltilerinde uranyum ve plütonyumun kimyasal ayırma ve saflaştırılması - Bölüm 2: nanogram aralığında ve altındaki plütonyum ve uranyum içeren numuneler

TS EN ISO 15646 UO2, (U, Gd) O2 ve (U, Pu) O2 pelletleri için yeniden sinterleme testi

TS EN 61227 Nükleer santraller - Kontrol odaları - Operatör kontrolleri

TS EN 60965 Nükleer güç tesisleri-Kontrol odaları-Ana kontrol odasına erişilmeksizin reaktörün kapatılması için, destek kontrol odaları.

TS EN 62808 Nükleer güç tesisleri-Güvenlik için önemli cihazlar ve kontrol sistemleri-Yalıtım cihazlarının tasarımı ve yeterliği

TS ISO 9889 Uranyum dioksit tozunda ve sinterlenmiş peletlerinde karbon muhtevasının tayini- Resistanslı yakma fırını- Titrimetrik/kulometrik/kızılötesi absorpsiyon

TS ISO 9891 uranyum dioksit tozunda ve sinterlenmiş peletlerinde karbon muhtevasının tayini- Yüksek frekans indüksiyon yakma fırını- Titrimetrik/kulumetrik/kızılötesi absorpsiyon metodu

TS ISO 9892 Uranyum metali- Uranyum dioksit tozu ve peletleri ve uranil nitrat çözeltileri- Flor muhtevasının tayini- Florür iyon seçici elektrot metodu

TS ISO 9978 Radyasyondan korunma- Sızdırmaz şekilde kapatılmış radyoaktif kaynaklar- Kaçak tespiti deney metotları

TS EN ISO 10270 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Nükleer güç reaktörlerinde kullanılan zirkonyum alaşımlarının suyla ilgili korozyon deneyi

TS ISO 10648-1 Kapalı mahfazalar- Bölüm 1: Tasarım prensipleri

TS ISO 10648-2 Kapalı mahfazalar- Bölüm 2: Sızdırmazlığa göre sınıflandırma ve ilgili kontrol metotları

TS ISO 10980 Derişim ölçmelerinde kullanılan referans çözeltilerin derişimlerinin doğrulanması

TS ISO 10981 Yeniden işleme tesisi çözücü çözeltisinde uranyum tayini-Sıvı kromatografi metodu

TS ISO 11482 Nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit (puo2) numunesi alma rehberi

TS ISO 11482 Nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit (puo2) numunesi alma rehberi

TS ISO 11597 Uranil veya plütonyum nitrat çözeltisi numunelerinin doğrulanması-Yoğunluk ölçümleri ile

TS ISO 11598 Uranyum konsantrasyonunun tayini için uranil nitrat çözeltilerinden temsili numune alınmasıyla ilgili kurallar

TS ISO 12803 Plütonyum konsantrasyonunun tayini için plütonyum nitrat çözeltilerinden temsili numune alınması

TS ISO 12807 Radyoaktif malzemelerin güvenli taşınması - ambalâjlar ile ilgili sızıntı deneyleri

TS EN 60709 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi -Ayırma

TS EN 60709 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi -Ayırma

TS EN 60880 Nükleer santraller - Emniyet için önemli enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Kategori a fonksiyonları gerçekleştiren bilgisayar tabanlı sistemler için yazılım hususları

TS EN 60964 Nükleer güç santralları - Kontrol odaları - Tasarım

TS EN 62138 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli enstrümantasyon ve kontrol - Kategori b ve c fonksiyonlarını gerçekleştiren bilgisayar destekli sistemler için yazılım özellikleri

TS EN 62340 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi - Ortak hedef hatası (ccf) ile kopyalama için özellikler