trarbgzh-TWenfrkadefaru

Çevre Havası Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 6767 Çevre havası - Kükürt dioksitin kütle konsantrasyonunun tayini - Tetrakloromerkürat/pararosanilin metodu

TS ISO 10313 Çevre havası-Ozonun kütle derişiminin tayin-Kemilüminesons metodu

TS EN ISO 12894 Isıl ortamın ergonomisi- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlara bireysel olarak maruz kalmanın tıbbî denetimi

TS EN ISO 7726 Isıl ortamın ergonomisi- Fiziksel büyüklükleri ölçme aletleri

TS EN ISO 10551 Isıl ortamın ergonomisi - Subjektif karar ölçüleri kullanarak ısıl ortamın etkisinin değerlendirilmesi

TS EN 13528-1 Ortam hava kalitesi - Gazların ve buharların derişimlerinin tayini için difüzyonla numune alma cihazları - Gerekler ve deney metotları - Bölüm 1:Genel gerekler

TS ISO 6768 Ortam havası-Azot dioksitin kütle derişiminin tayini-Geliştirilmiş griess-Saltzman metodu

TS ISO 10473 Ortam havası-Bir filtrede toplanan tanecikli madde kütlesinin ölçülmesi-Beta ışını absorpsiyon yöntemi

TS ISO 15593 Ortamdaki tütün dumanı-Dumanın solunabilir asılı taneciklere katkısının değerlendirilmesi-Ultraviyole absorbans ve floresans yöntemiyle tanecikli maddelerin tayini

TS EN 13528-1 Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar derişimlerininin tayini için difüzif numune alma cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 16000-9-iç mekan havası - Bölüm 9: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Emisyon deney odası metodu

TS EN ISO 16000-10 İç mekan havası - Bölüm 10: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Emisyon deney hücresi metodu

TS EN ISO 16000-11-iç mekan havası - Bölüm 11: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Numune alma, numunelerin muhafazası ve deney numunelerinin hazırlanması

TS EN 1731 Kişisel göz koruması - Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları

TS EN 1731 Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları- Mekanik tehlikelere ve/veya ısıya karşı endüstriyel ve endüstriyel olmayan kullanım için

TS EN 15549 Hava kalitesi - Ortam havasındaki benzoapyrene yoğunlaşmasını ölçmek için standard yöntem

TS EN ISO 16000-9/AC İç mekan havası - Bölüm 9:İnşaat malzemeleri ve mefruşattan olan ucucu organik bileşik emisyonunun tayini - Emisyon deney odası yöntemi

TS EN ISO 15549 Tahribatsız muayene- Girdap akımı muayenesi- Genel kurallar

TS EN 14211 Ortam hava kalitesi-Azot dioksit ve azot monoksit derişimlerinin kimyasal kemiluminesans yoluyla tayini için standard ölçme metodu

TS EN 14212 Ortam hava kalitesi-Kükürt dioksitderişiminin ultraviyole floresans yoluyla tayini için standard ölçme metodu

TS EN 14625 Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart ölçme metodu

TS EN 14626 Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart metot

TS EN ISO 16000-26 İç mekan havası -Karbondioksit(CO2) için numune alma stratejisi

TS EN ISO 29462 Parçacık büyüklüğünün uzaklaştırma verimliliği ve hava akışışına direnç ile şantiyedeki genel havalandırma filtrsyon cihazları ve sistemlerinin saha deneyleri

TS EN 16253 Hava kalitesi - Diferansiyel optik absorbsiyon spektroskopisi (DOAS) ile yüzeye yakın atmosferik ölçümler - Ortam havası ve yayılmış emisyon ölçümleri

TS EN 16339 Ortam hava kalitesi-Azot dioksit derişiminin kimyasal diffüzif numune alma yoluyla tayin metodu

TS 13142 Yetkili servisler – Baca gazlarını kükürtoksitlerden (SOx) arındırma sistemleri için kurallar

TS EN 16402 Boyalar ve vernikler - Bina içi havaya maruz kaplamalardan madde yayılımının değerlendirilmesi - Numune alma, şartlandırma ve deney

TSE CEN/TS 16516 İnşaat ürünleri - Tehlikeli maddelerin salınımının Değerlendirilmesi - kapalı ortam havası emisyonlarının belirlenmesi

TS EN 16413  Ortam hava kalitesi - Likenlerle biyoizleme - Epifitik liken çeşitliliğin değerlendirilmesi

TS EN 16414 Ortam hava kalitesi - Yosunlarla biyoizleme - Yerinde toplanan yosunlarda, örneklerin hazırlanması için toplananlardan, atmosferik kirleticilerin birikimi

TS EN 14212/AC Ortam havası – Ultraviyole floresans ile kükürt dioksit derişiminin ölçülmesi için standart yöntem

TS EN 12341 Ortam havası - Askıdaki tanecikli maddenin PM10 veya PM2,5 kütle derişimlerinin tayini için standart gravimetrik ölçme yöntemi

TS EN ISO 16000-32 İç mekan havası - Bölüm 32: Binaların kirleticilerin oluşumu açısından incelenmesi

TS EN ISO 16000-19 İç mekan havası - Bölüm 19: Küfler için numune alma stratejisi

tst EN 16253 Hava kalitesi - Diferansiyel optik absorbsiyon spektroskopisi (DOAS) ile yüzeye yakın atmosferik ölçümler - Ortam havası ve yayılmış emisyon ölçümleri

tst EN 15549 Hava kalitesi - Ortam havasındaki benzoapyrene yoğunlaşmasını ölçmek için standard yöntem

TS EN 14212 Ortam havası - Kükürt dioksit derişiminin ultraviyole floresans ile ölçülmesi için standart yöntem

TS EN 14212/AC Ortam havası - Kükürt dioksit derişiminin ultraviyole floresans ile ölçülmesi için standart yöntem

TS EN 12341 Ortam havası - Askıdaki tanecikli maddenin PM10 veya PM2,5 kütle derişimlerinin tayini için standart gravimetrik ölçme yöntemi

tst EN 16413 Ortam hava kalitesi - Likenlerle biyoizleme - Epifitik liken çeşitliliğin değerlendirilmesi

tst EN 16414 Ortam hava kalitesi - Yosunlarla biyoizleme - Yerinde toplanan yosunlarda, örneklerin hazırlanması için toplananlardan, atmosferik kirleticilerin birikimi

TS EN ISO 16000-32 İç mekân havası - Bölüm 32: Kirleticilerin oluşumu açısından binaların incelenmesi (ISO 16000-32:2014)

TSE CEN/TS 16637-1 Yapı mamulleri - Tehlikeli madde açığa çıkışının değerlendirilmesi - Bölüm 1: Yüzey özütleme deneyleri ve ilave deney kademelerinin belirlenmesi için kılavuz bilgiler

TSE CEN/TS 16637-2 Yapı mamulleri - Tehlikeli madde açığa çıkışının değerlendirilmesi - Bölüm 2: Yatay dinamik yüzey özütleme deneyi

TS EN ISO 15549 Tahribatsız muayene- Girdap akımı muayenesi- Genel kurallar  

TS ISO 10498 Çevre havası- Kükürt dioksit tayini- Ultraviyole floresans metodu

TS ISO 13794 Çevre havası - Asbest liflerinin tayini - Dolaylı aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu

TS ISO 16000-3 İç mekân havası - Bölüm 3: Formaldehit ve diğer karbonil bileşiklerinin tayini - Aktif numune alma yöntemi

TSE CEN/TS 16868 Ortam havası - Alerji ağları için havadaki polen taneleri ve mantar sporlarından numune alma ve analiz - Volumetrik Hirst yöntemi

TS EN 14662-3 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin ölçülmesi için standart yöntem- Bölüm 3: Yerinde gaz kromatografisi ile otomatik pompalı numune alma

TS EN 16738 Yanıcı oda parfümlerinin emisyon güvenliği - Deney metotları

TS EN 16739 Yanıcı oda parfümlerinin emisyon güvenliği - Tavsiye edilen emisyon limitleri ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi için metodoloji

TS EN 16740 Yanıcı oda parfümlerinin emisyon güvenliği - Kullanıcı güvenliği bilgisi

TSE CEN/TS 16637-3Yapı mamulleri - Tehlikeli madde açığa çıkışının değerlendirilmesi - Bölüm 2: Yatay süzülme deneyi

TS EN 16841-1 Ortam havası - Alan muayenesi kullanılarak ortam havasındaki kokunun belirlenmesi - Bölüm 1: Izgara yöntemi

TS EN 16841-2 Ortam havası - Alan muayenesi kullanılarak ortam havasındaki kokunun belirlenmesi - Bölüm 2: Duman yöntemi

TSE CEN/TR 16998 Ortam havası - Nitro ve oksi-PAH’lar ile ilgili rapor - Köken, toksisite, derişimler ve ölçüm yöntemleri

TSE CEN/TS 16115-2 Ortam havası – Biyoaerosollerin ölçülmesi – Bölüm 2: Fabrika ile ilgili duman ölçümlerinin planlanması ve değerlendirilmesi

TS EN 16846-1 Fotokatalitik - Aktif modda kapalı havada VOC ve kokunun giderilmesi için kullanılan fotokatalitik cihazların etkinliğinin ölçülmesi - Bölüm 1: Kapalı odalı parti deney yöntemi

TSE ISO/TR 4227 Çevre hava kalitesini izleme planı

TS ISO 8186 Çevre havası- Karbon monoksit kütle derişiminin tayini- Gaz kromatografik metot

TS ISO 9359 Hava kalitesi- Çevre hava kalitesinin değerlendirilmesi için tabakalı numune alma metodu

TS ISO 9835 Hava kalitesi - Çevre havası - Siyah duman indeksinin tayini

TS ISO 10312 Çevre havası-Asbest liflerinin tayini-Doğrudan aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu

TS EN ISO 11399 Isıl çevrenin ergonomisi - İlgili standardların prensipleri ve uygulamaları

TS ISO 12884 Ortam havası-Toplam (gaz ve tanecik fazında) polisiklik aromatik hidrokarbonların tayini-Sorbent takviyeli filtreler üzerinde toplama ve gaz kromatografik/kütle spektrometrik analizler

TS EN 13528-2 Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar derişimlerininin tayini için difüzif numune alma cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1: Belirli özellikler ve deney metotları

TS EN 13528-3 Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar derişimlerininin tayini için difüzif numune alma cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 3: Seçim, kullanım ve bakım kılavuzu

TS ISO 13964 Hava kalitesi- Çevre havasında ozon tayini- Ultraviyole fotometrik metot

TS EN 14412 Su kalitesi- Akarsulardan alınan bentonik iki atomlu numunelerin tanıtılması, sayılması ve yorumlanmasına dair standart kılavuz

TS EN 14625 Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart metot

TS EN 14662-1 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 1: Pompalı numune alma ve takiben ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi

TS EN 14662-4 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 4: Diffüzif numune alma ve takiben ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi

TS EN 14662-5 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 5: Difüzif numune alma ve takiben çözücü desorpsiyonu ve gaz komatografisi

TS EN 14662-2 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 2: Pompayla numune alınmasını takiben çözücü desorpsiyonu ve gaz kromatografisi

TS EN 14902 Ortam hava kalitesi- Askıdaki tanecikli maddelerin pm10 kesrinde pb, cd, as ve ni ölçmeleri için standart metot

TS EN 14902/AC Ortam hava kalitesi- Askıdaki tanecikli maddelerin pm10 kesrinde pb, cd, as ve ni ölçmeleri için standart metot

TS ISO 14965 Hava kalitesi-Metan haricindeki toplam organik bileşiklerin tayini-Kriyojenik deriştirme ve doğrudan alevde iyonlaştırma yöntemi

TS EN 15483 Ortam hava kalitesi- Ftır spektroskopi ile yüzeye yakın atmosferik ölçümler

TS EN 15841 Ortam hava kalitesi - Havada arsenik, cadmiyum, kurşun ve nikel tayini için standard yöntem

TS EN 15852:2010 Çevre hava kalitesi- Toplam gaz civa tayini için standard yöntem

TS EN 15853:2010 Çevre hava kalitesi- Toplam civa bikimi tayini için standard yöntem

TS EN ISO 16000-5 -iç mekan havası - Bölüm 5: Uçucu organik bileşiklerden numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-7 İç mekan havası- Bölüm 7 : Havadakiasbestli elyaf derişimlerinin tayini için numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-15 İç mekan havası - Bölüm 15: Azot dioksit (no<(ındex)2>) için numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-1 İç mekan havası - Bölüm 1: Numune alma stratejisinin genel esasları

TS EN ISO 16000-2 İç mekan havası - Bölüm 2: Formaldehit için numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-12 İç mekan havası - Bölüm 12: Poli klorlu bifeniller (pcbs), poli klorlu dibenzo-P-Dioxins (pcdds), poli klorlu dibenzofurans (pcdfs) ve polisiklik aromatik hidro karbonlar (pahs) için numune alma stratejileri

TS EN ISO 16017-1 Dahili çevre ve iş yeri havası- Numune alma ve uçucu organik bileşiklerin sorbent tüp/thermal desorpsiyon/kapiler gaz kromatografisi ile analiz- Bölüm 1: Pompa ile numune alma