trarbgzh-TWenfrkadefaru

Hava Kalitesi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

 

TS ISO 6767 Çevre havası - Kükürt dioksitin kütle konsantrasyonunun tayini - Tetrakloromerkürat/pararosanilin metodu  

TS ISO 9855 Çevre havası - Filtrelerde tutulan partiküler aerosollerdeki kurşunun tayini - Atomik absorpsiyon spektrometrik metodu

TS ISO 10313 Çevre havası-Ozonun kütle derişiminin tayin-Kemilüminesons metodu

TS ISO 8756 Hava kalitesi-Sıcaklık, basınç ve nem verilerinin ayarlanması

TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerinsınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz

TS EN 45510-4-1 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 1: Toz yayılmasının azaltılması için donanım

TS EN 13098 İş yeri havası-Havadaki mikroorganizmalar ve endotoksin ölçmeleri için kılavuz

TS EN ISO 10882-2 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik-Operatörün solunum bölgesinde bulunan havadaki parçacıklardan ve gazlardan numune alma-Bölüm 2: Gazlardan numune alma

TS ISO 14164 Sabit kaynak emisyonları- Kanallardaki gaz akışlarının hacimsel debilerinin tayini- Otomatik olarak

TS EN ISO 12894 Isıl ortamın ergonomisi- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlara bireysel olarak maruz kalmanın tıbbî denetimi

TS EN ISO 7726 Isıl ortamın ergonomisi- Fiziksel büyüklükleri ölçme aletleri

TS EN ISO 10551 Isıl ortamın ergonomisi - Subjektif karar ölçüleri kullanarak ısıl ortamın etkisinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 14956 Hava kalitesi-Belirtilmiş bir ölçme belirsizliği ile karşılaştırılarak bir ölçme metodunun uygunluğunun değerlendirilmesi

TS ISO 9096 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini

TS EN 13528-1 Ortam hava kalitesi - Gazların ve buharların derişimlerinin tayini için difüzyonla numune alma cihazları - Gerekler ve deney metotları - Bölüm 1:Genel gerekler

TS EN ISO 14956 Hava kalitesi - Bir ölçme işlemi uygunluğunun gerekli ölçme belirsizliği ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi

TS ISO 12141 Sabit kaynak emisyonları - Düşük derişimlerdeki tanecikli maddenin (tozun) kütle derişiminin tayini- Elle gravimetrik metot

TS EN 13211 Hava kalitesi- Sabit kaynak emisyonları- Toplam civa derişiminin manuel metotla tayini

TS EN 13284-1 Sabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini -Bölüm 1:Manuel gravimetrik metot

TS ISO 16200-1 İşyeri hava kalitesi-Uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-Bölüm 1: Pompa ile numune alma yöntemi

TS ISO 16200-2 İşyeri hava kalitesi-Uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-Bölüm 2: Difüzyonla numune alma yöntemi

TS ISO 6768 Ortam havası-Azot dioksitin kütle derişiminin tayini-Geliştirilmiş griess-Saltzman metodu

TS ISO 10473 Ortam havası-Bir filtrede toplanan tanecikli madde kütlesinin ölçülmesi-Beta ışını absorpsiyon yöntemi

TS ISO 15593 Ortamdaki tütün dumanı-Dumanın solunabilir asılı taneciklere katkısının değerlendirilmesi-Ultraviyole absorbans ve floresans yöntemiyle tanecikli maddelerin tayini

TS EN 13528-1 Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar derişimlerininin tayini için difüzif numune alma cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 14644-4 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma

TS EN ISO 14698-1 Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolu - Bölüm 1: Genel prensipler ve yöntemler

TS EN ISO 14698-2 Temiz odalar ve birlikte kontrol edilen ortamlar - Biyokontaminasyon kontrolu - Bölüm 2: Değerlendirme ve biyokontaminasyon verilerinin yorumlanması

TS EN ISO 7933 Termal çevre ergonomileri-Beklenen ısıl gerilmenin hesaplanması yoluyla ısıl yüklerin analitik tayini ve yorumlanması

TS EN ISO 14644-5 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 5: İşletme

TS EN ISO 14644-7 "temiz odalar ve bunlarla ilişkili kontrol edilen ortamlar - bölüm 7: Ayırıcı mahfazalar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)"

TS EN ISO 16000-9 -iç mekan havası - Bölüm 9: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Emisyon deney odası metodu

TS EN ISO 16000-10 İç mekan havası - Bölüm 10: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Emisyon deney hücresi metodu

TS EN ISO 16000-11 -iç mekan havası - Bölüm 11: Yapı malzemelerinden ve mobilyalardan uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini - Numune alma, numunelerin muhafazası ve deney numunelerinin hazırlanması

TS ISO 10054 İçten yanmalı sıkıştırma ateşlemeli (dizel) motorlar - Kararlı halde çalışan motorlardan kaynaklanan duman ölçme cihazları - Filtreli tip duman ölçer

TS EN 1731 Kişisel göz koruması - Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları

TS EN 1731 Kafes tipi göz ve yüz koruyucuları- Mekanik tehlikelere ve/veya ısıya karşı endüstriyel ve endüstriyel olmayan kullanım için

TS EN ISO 20988 Hava kalitesi- Ölçme belirsizliğinin tahmini için kılavuz

TS EN 1093-2+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile yayılan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 2: Verilen bir kirletici için emisyon hızının izleyici gaz metodu ile ölçülmesi

TS EN 1093-9+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi - Bölüm 9: Kirletici madde konsantrasyon parametresi, oda metodu

TS EN 15267-3 Hava kalitesi - Otomatik ölçme sistemlerinin belgelendirilmesi - Emisyonları izlemede kullanılan otomatik ölçme sistemleri için performans kriterleri ve deney işlemleri

TS EN 15549 Hava kalitesi - Ortam havasındaki benzoapyrene yoğunlaşmasını ölçmek için standard yöntem

TS EN ISO 16000-9/AC İç mekan havası - Bölüm 9:İnşaat malzemeleri ve mefruşattan olan ucucu organik bileşik emisyonunun tayini - Emisyon deney odası yöntemi

TS EN 1093-6+A1 Makinelerde güvenlik- Hava ile taşınabilen zararlı maddelerin yayılımının değerlendirilmesi- Bölüm 6: Oluksuz çıkış ile kütlesel ayırma verimi

TS EN 1093-7+A1 Makinelerde güvenlik - Makinelerden çıkan hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 7: Kütlece ayrılma etkinliği - Kanallı çıkış

TS EN 1093-8+A1 Makinelerde güvenlik - Makinelerden çıkan hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 8: Kirletici konsantrasyon parametresi - Deney masası metodu

TS EN 1093-9+A1 Makinelerde güvenlik - Makinelerden çıkan hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 9: Kirletici konsantrasyon parametresi - Oda metodu

TS EN 1093-11+A1 Makinalarda güvenlik- Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi- Bölüm 11: Kirletici maddelerden arındırma indisi

TS EN 15267-1 Hava kalitesi - Otomatik ölçme sistemlerinin belgelendirilmesi - bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 15267-1 Hava kalitesi- Otomatik ölçüm sistemlerinin sertifikasyonu- Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 15267-2 Hava kalitesi- Otomatik ölçüm sistemlerinin sertifikasyonu bölüm 2: Ams (otomatik ölçüm sistemleri) üreticilerinin kalite yönetim sistemlerinin başlangıç değerlendirmesi ve üretim prosesleri için nihai sertifikasyon gözetimi

TS EN ISO 8178-6/T1 (Numara tadili, TS ISO 8178-6)Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS EN ISO 15011-2 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 2: Ark kaynağı, kesme ve oluk açma sırasında karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2) emisyon hızlarının tayini

TS EN 1319 Hava ısıtıcıları-Gaz yakan-Cebri konveksionlu-Konutlarda mahal ısıtmak amacıyla kullanılan -Net ısı yükü 70 kwı aşamayan-Brülörlü vantilatörlü olan

TS EN 15267-3 Hava kalitesi - Otomatik ölçme sistemlerinin belgelendirilmesi - Bölüm 3: Sabit kaynak emisyonlarını izlemede kullanılan otomatik ölçme sistemleri için performans kriterleri ve deney işlemleri

TS EN ISO 21258 Sabit kaynak emisyonları- Dinitrojen monoksit (n2o) kütle konsantrasyonunun tayini- Referans yöntem:Dispersif olmayan infrared spektrometri yöntemi

TS EN 1911 Sabit kaynak emisyonları -HCl olarak tanımlanan gaz halindaki klorürlerin kütle konsantrasyonunun tayini - Standard referans yöntem

TS EN ISO 25140 Sabit kaynak emisyonları - Alev iyonlaşma detektör (fıd) kullanarak metan konsantrasyonunun tayini için otomatik yöntem

TS EN ISO 15549 Tahribatsız muayene- Girdap akımı muayenesi- Genel kurallar

TS EN 1093-2+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile yayılan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 2: Verilen bir kirletici için emisyon hızının izleyici gaz metodu ile ölçülmesi

TS EN 1093-3+A1 Makinelerde güvenlik-Havayla taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi bölüm 3: Belirtilen bir kirleticinin emisyon hızı-Gerçek kirleticiyi kullanarak tezgah deney metodu

TS ISO 8178-4 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 4: Farklı motor uygulamaları için kararlı durum deney çevrimleri

TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi – Bölüm 2: Saha koşulları altında gaz ve tanecikli madde egzoz emisyonlarının ölçülmesi

TS ISO 8178-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 1: Gaz halindeki ve tanecikli maddeli egzoz emisyonlarının deney-yatağında ölçülmesi

TS ISO 8178-5 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 5: Deney yakıtları

TS EN ISO 25139 Sabit kaynak emisyonları- Gaz kromatografi kullanılarak metan derişiminin tayini için manuel yöntem

TS EN 13284-2 Sabit kaynak emisyonları - Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini - Bölüm 2: Otomatik ölçüm sistemleri

tst ISO 10396 Sabit kaynak emisyonları- Gaz derişimlerinin otomatik tayini için numune alma

TS EN 50545-1 Araba parkları ve tünellerdeki toksik ve yanıcı gazların aranması ve ölçümü için elektrikli ekipman-Bölüm 1:Karbonmonoksit ve azot oksitlerin aranması ve ölçümü için genel performans özellikleri ve deney yöntemleri

TS EN 13231-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - İş kabulü - Bölüm 3: Demiryolu üzerinde rayların yeniden profilendirilmesi kabulü

TS EN 1540 İşyeri havasına maruz kalma - Terimler ve tarifler

TS EN 50379-3 Isıtma aletlerinin tutuşan baca gazı parametrelerini ölçmek içim tasarımlanan taşınabilir elektrikli cihazlarla ilgili özellikler bölüm 3: Gazla ateşlemeli ısıtma aletlerinin yasal olmayan servis hizmetlerinde kullanılan cihazlarla ilgili performans kuralları

TS EN 50379-2 Isıtma aletlerinin tutuşan baca gazı parametrelerini ölçmek içim tasarımlanan taşınabilir elektrikli cihazlarla ilgili özellikler bölüm 2: Yasal muayeneler ve değerlendirmede kullanılan cihazlar için performans kuralları

TS ISO 10396:2007 Sabit kaynak emisyonları- Gaz derişimlerinin otomatik tayini için numune alma

TS EN 50379-1:2012(EN) Isıtma araçlarının baca gazı yanma parametrelerini ölçmek için tasarlanmış seyyar elektrikli aparatlar için özellikler - Bölüm 1: Genel şartlar ve deney metotları

TS EN ISO 13199 Sabit kaynak emisyonları -Yanma olmayan proseslerden atık gazlarda toplam uçucu organik madde (TVOCs) tayini-Katalitik konvertörle donatılan yayılma özelliği olmayan kızıl ötesi analizör

TS EN ISO 13138 Hava kalitesi- İnsan solunum sisteminde biriken hava kaynaklı partiküllerden numune alma usulleri

TS 13564 Yetkili Servisler - Genel amaçlı akışkan sistemleri ve bileşenleri alet ve cihazları - Hava kalitesi, BOİ, organik bileşik, toz vb. ölçme cihazları ile baca gazı, su/atık su, organik halojen vb. analiz cihazları için - Kurallar

TS EN 14211 Ortam hava kalitesi-Azot dioksit ve azot monoksit derişimlerinin kimyasal kemiluminesans yoluyla tayini için standard ölçme metodu

TS EN 14212 Ortam hava kalitesi-Kükürt dioksitderişiminin ultraviyole floresans yoluyla tayini için standard ölçme metodu

TS EN 14625 Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart ölçme metodu

TS EN 14626 Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart metot

TS EN ISO 14644-9 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması

TS EN ISO 16000-26 İç mekan havası -Karbondioksit(CO2) için numune alma stratejisi

TS EN ISO 29462 Parçacık büyüklüğünün uzaklaştırma verimliliği ve hava akışışına direnç ile şantiyedeki genel havalandırma filtrsyon cihazları ve sistemlerinin saha deneyleri

TS EN ISO 14644-8 Temiz odalar ve bağlı kontrollü ortamlar - Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması

TS EN ISO 14644-10 Temiz odalar ve onunla ilgili kontrol edilen ortamlar – Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması

TS EN ISO 16911-1 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini – Bölüm 1: Elle yapılan referans yöntem

TS EN ISO 16911-2 Sabit kaynak emisyonları – Kanallardaki hızın ve debinin elle ve otomatik tayini – Bölüm 2: Otomatik ölçme sistemleri

TS EN ISO 13833 Sabit kaynak emisyonları – Biyolütle (biyojenik) ve fosilden oluşan karbon dioksit oranının tayini – Radyokarbon numune alma ve tayin

TS EN 12619 Sabit kaynak emisyonları- Baca gazlarında düşük derişimlerde bulunan gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin tayini- Alev iyonlaştırma detektörü kullanılan sürekli metot

TS EN 16253 Hava kalitesi - Diferansiyel optik absorbsiyon spektroskopisi (DOAS) ile yüzeye yakın atmosferik ölçümler - Ortam havası ve yayılmış emisyon ölçümleri

TS EN 16339 Ortam hava kalitesi-Azot dioksit derişiminin kimyasal diffüzif numune alma yoluyla tayin metodu

TS 13142 Yetkili servisler – Baca gazlarını kükürtoksitlerden (SOx) arındırma sistemleri için kurallar

TS EN ISO 13137 İşyeri havası- Kimyasal ve biyolojik maddelerden kişisel numune alma için pompalar -Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 16402 Boyalar ve vernikler - Bina içi havaya maruz kaplamalardan madde yayılımının değerlendirilmesi - Numune alma, şartlandırma ve deney

TS EN 15051-1 İş yeri maruziyeti - Yığın halindeki malzemenin tozluluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Gerekler ve deney yöntemlerinin seçimi

TS EN 15051-3 İş yeri maruziyeti - Yığın halindeki malzemenin tozluluğunun ölçülmesi - Bölüm 3: Sürekli bırakma yöntemi

TS EN 13936 İş yeri maruziyeti - Hava kaynaklı partikül ve buhar karışımı olarak bulunan kimyasal maddelerin ölçülmesi için prosedürler - Gerekler ve deney metodları

TS EN 16413 Ortam hava kalitesi - Likenlerle biyoizleme - Epifitik liken çeşitliliğin değerlendirilmesi

TS EN 16414 Ortam hava kalitesi - Yosunlarla biyoizleme - Yerinde toplanan yosunlarda, örneklerin hazırlanması için toplananlardan, atmosferik kirleticilerin birikimi

tst EN 482+A1 İşyeri havası-Kimyasal maddelerin ölçülmesi ile ilgili işlemlerin performansı için genel kurallar

tst EN 1076 İş yeri havası-Gaz ve buharların tayini için pompalı sorbent tüpleri-Özellikler ve deney metotları

tst EN 838İşyeri havası- Gaz ve buharların tayini için difüzyonla numune alma cihazları- Özellikler ve deney metotları

TS ISO 14066 Sera gazları - Sera gazı geçerli kılma takımları ve doğrulama takımları için yeterlilik özellikleri

TS ISO 8178-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonu ölçümesi -Bölüm 1: Egzoz emisyonlarındaki gaz ve parçacıkların motor dinamometresinde ölçülmesi

TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 2: Gaz ve parçacık halindeki egzoz emisyonlarını sahada ölçme

TS ISO 8178-4 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 4: Farklı motor uygulamaları için deney çevrimleri

TS EN 14212/AC Ortam havası – Ultraviyole floresans ile kükürt dioksit derişiminin ölçülmesi için standart yöntem

TSE CEN/TS 16645 Ortam havası - Benz[a]antrasen, benzo[b]floranten, benzo[j]floranten, benzo[k]floranten, dibenz[a,h] antrasen, indeno[1,2,3-cd]piren ve benzo[ghi]perilenin ölçülmesi için yöntem

TS EN 12341 Ortam havası - Askıdaki tanecikli maddenin PM10 veya PM2,5 kütle derişimlerinin tayini için standart gravimetrik ölçme yöntemi

TS EN 13205-1 İş yerindeki maruziyet - Havadaki parçacık derişimlerinin ölçülmesi için numune alıcının performansının değerlendirmesi - Bölüm 1: Genel gerekler

TS EN 13205-2İş yerindeki maruziyet - Havadaki parçacık derişimlerinin ölçülmesi için numune alıcının performansının değerlendirmesi - Bölüm 2: Numune alma verimliliğinin tayinine dayalı laboratuvar performans deneyi

TSE CEN/TR 13205-3İş yerindeki maruziyet - Havadaki parçacık derişimlerinin ölçülmesi için numune alıcının performansının değerlendirmesi - Bölüm 3: Numune alma verimliliği verilerinin analizi

TS EN 13205-4 İş yerindeki maruziyet - Havadaki parçacık derişimlerinin ölçülmesi için numune

TS ISO 7168-1 Hava kalitesi - Veri değişimi - Bölüm 1: Genel veri formatı

TS ISO 7168-2 Hava kalitesi - Veri değişimi - Bölüm 2: Yoğunlaştırılmış veri formatı

TS ISO 8761/Cor 1:2009 İş yeri havası- Azot dioksit kütle derişiminin tayini- Doğrudan gösterimli ile kısa süreli numune almak için kullanılan dedektör tüpleri metodu

TS ISO 10498 Çevre havası- Kükürt dioksit tayini- Ultraviyole floresans metodu

TS ISO 3929 Karayolu taşıtları - Muayene veya bakım sırasında egzoz gaz emisyonları için ölçüm metotları

TS ISO 13794 Çevre havası - Asbest liflerinin tayini - Dolaylı aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu

TS ISO 7934/Amd 1:1998 Sabit kaynak emisyonları-Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini-Hidrojen peroksit/baryum perklorat/thorin metodu

TS ISO 16107 İş yeri havası- Difüzyonla numune alma cihazları için performans değerlendirme protokolü

TS ISO 9096/Cor 1:2006 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini

TS ISO 16000-3 İç mekân havası - Bölüm 3: Formaldehit ve diğer karbonil bileşiklerinin tayini - Aktif numune alma yöntemi

TS ISO 16702 İşyeri havası - 2-(1-Metoksifenil) piperazin ve sıvı kromatografı kullanarak havadaki toplam izosiyonat gruplarının tayini

tst EN 1948-4+A1 Sabit kaynak emisyonları-PCDD/PCDF ve PCB benzeri dioksinlerin kütle derişimlerinin tayini-Bölüm 5:PCB benzeri dioksinlerinden numune alınması ve analizi

TS ISO 10155/Cor.1 Sabit kaynak emisyonları- Taneciklerin kütle derişimlerinin tayini- Otomatik olarak izlenmesi- Performans karakteristikleri, deney metotları ve özellikleri TADİL 1

TS ISO 8761/Cor 1 İş yeri havası- Azot dioksit kütle derişiminin tayini- Doğrudan gösterimli ile kısa süreli numune almak için kullanılan dedektör tüpleri metodu TADİL 1

TS ISO 7934/Amd 1 Sabit kaynak emisyonları - Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini -Hidrojen peroksit/baryum perklorat/thorin metodu TADİL 1

TS ISO 9096/Cor 1 Sabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini TADİL 1

TS ISO 8178-8 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunu ölçme - Bölüm 8: Motor grubunun tayini

TS EN 482:2012+A1 İşyeri havası-Kimyasal maddelerin ölçülmesi ile ilgili işlemlerin performansı için genel kurallar

TS EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması

tst EN 14181 Sabit kaynak emisyonları - Otomatik ölçme sistemlerinin kalite güvencesi

TS EN ISO 14644-2 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi

tst EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması

TSE CEN/TS 16868 Ortam havası - Alerji ağları için havadaki polen taneleri ve mantar sporlarından numune alma ve analiz - Volumetrik Hirst yöntemi

TS EN 14662-3 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin ölçülmesi için standart yöntem- Bölüm 3: Yerinde gaz kromatografisi ile otomatik pompalı numune alma

TS EN ISO 17621 İş yeri atmosferi- Dedektör tüplü kısa dönemli ölüçüm sistemleri-Özellikler ve deney metotları

TS EN 16738 Yanıcı oda parfümlerinin emisyon güvenliği - Deney metotları

TS EN 16739 Yanıcı oda parfümlerinin emisyon güvenliği - Tavsiye edilen emisyon limitleri ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi için metodoloji

TS EN 16740 Yanıcı oda parfümlerinin emisyon güvenliği - Kullanıcı güvenliği bilgisi

TS EN ISO 11665-6 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 6: Etkinlik konsantrasyonu spot ölçüm yöntemi

TS EN 45544-4 İşyeri havası- Toksik gaz ve buharların doğrudan tespit edilmesi ve derişimlerinin doğrudan ölçülmesinde kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 4: Cihaz seçme monte etme, kullanım ve bakım kılavuzu

TS EN 50545-1/A1 Araba parkları ve tünellerdeki toksik ve yanıcı gazların aranması ve ölçümü için elektrikli ekipman-Bölüm 1:Karbonmonoksit ve azot oksitlerin aranması ve ölçümü için genel performans özellikleri ve deney yöntemleri

TS EN 19694-1 Sabit kaynak emisyonları - Enerji-yoğun sanayilerde seragazı (SG) emisyonlarının belirlenmesi - Bölüm 1: Genel boyutlar

TS EN 19694-2 Sabit kaynak emisyonları - Enerji-yoğun sanayilerde seragazı (SG) emisyonlarının belirlenmesi - Bölüm 2: Demir ve çelik sanayi

TS EN 19694-3 Sabit kaynak emisyonları - Enerji-yoğun sanayilerde seragazı (SG) emisyonlarının belirlenmesi - Bölüm 3: Çimento sanayi

TS EN 19694-4 Sabit kaynak emisyonları - Enerji-yoğun sanayilerde seragazı (SG) emisyonlarının belirlenmesi - Bölüm 4: Aluminyum sanayi

TS EN 19694-5 Sabit kaynak emisyonları - Enerji-yoğun sanayilerde seragazı (SG) emisyonlarının belirlenmesi - Bölüm 5: Kireç sanayi

TS EN 19694-6 Sabit kaynak emisyonları - Enerji-yoğun sanayilerde seragazı (SG) emisyonlarının belirlenmesi - Bölüm 6: Demiralaşım sanayi

TS EN 50632-2-3 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-3: Beton öğütücüler ve disk tipi zımparalar için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-4 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-4: Disk tipi olmayan zımparalar için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-5 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-5: Dairesel testereler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-11 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-11: Dekopaj ve kılıç testereler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-14 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-14: Plânyalar için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-17 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-17: El frezeleri ve rendeler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-2-19 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-19:Planya tezgahları için belirli gereklilikler

TS EN 50632-3-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 3-1 : Taşınabilir tablalı testereler için belirli gereklilikler

TS EN 50632-3-9 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 3-9: Taşınabilir gönye testereleri için belirli gereklilikler

TS EN ISO 14644-14 Temiz odalar ve bağlı kontrollü ortamlar – Bölüm 14: Havadaki tanecik derişimiyle donanım kullanılması için uygunluğun değerlendirilmesi  

TS EN 15051-2+A1 İşyerinde maruz kalma - Dökme malzemelerin tozunun ölçülmesi - Bölüm 2: Döner tambur yöntemi

TS EN 16841-1 Ortam havası - Alan muayenesi kullanılarak ortam havasındaki kokunun belirlenmesi - Bölüm 1: Izgara yöntemi 

TS EN 16841-2 Ortam havası - Alan muayenesi kullanılarak ortam havasındaki kokunun belirlenmesi - Bölüm 2: Duman yöntemi

TSE CEN/TR 16998 Ortam havası - Nitro ve oksi-PAH’lar ile ilgili rapor - Köken, toksisite, derişimler ve ölçüm yöntemleri

tst CEN/TS 13649 Sabit kaynak emisyonları – Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini – Çözücü özütlemesi veya ısısal tarafından izlenen sorptif numune alma yöntemi

TS EN 50632-3-3 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 3-3 : Taşınabilir planyalar ve kalınlaştırıcılar

TS EN 14789 Sabit kaynak emisyonları - Oksijenin hacim derişiminin tayini – Standart referans yöntem: Paramanyetiklik

TS EN 14790 Sabit kaynak emisyonları - Bacalarda su buharı tayini - Standart referans yöntem

TS EN 14791 Sabit kaynak emisyonları - Kükürt oksitlerin kütle derişiminin tayini –Standart referans yöntem

TS EN 14792 Sabit kaynak emisyonları - Azot oksitlerin kütle derişiminin tayini – Standart referans metot : Kemiluminesans

TS EN 14793 Sabit kaynak emisyonları – Alternatif bir yöntemin bir referans yönteme eşdeğerliğinin gösterilmesi

TS EN 15058 Sabit kaynak emisyonları - Karbon monoksitin kütle derişiminin tayini – Standart referans yöntem: Dispersif olmayan kızıl ötesi spektrometri

TS EN 15267-4 Hava kalitesi – Otomatik ölçme sistemlerin belgelendirilmesi - Bölüm 4: Sabit kaynaklardan olan emisyonların periyodik ölçümleri amacıyla kullanılan otomatik ölçme sistemleri için performans ölçütleri

TSE CEN/TS 17021 Sabit kaynak emisyonları – Aletli tekniklerle kükürt dioksitin kütle derişiminin tayini

TSE CEN/TS 16115-2 Ortam havası – Biyoaerosollerin ölçülmesi – Bölüm 2: Fabrika ile ilgili duman ölçümlerinin planlanması ve değerlendirilmesi

tst EN ISO 14644-2 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi

TS EN 16846-1 Fotokatalitik - Aktif modda kapalı havada VOC ve kokunun giderilmesi için kullanılan fotokatalitik cihazların etkinliğinin ölçülmesi - Bölüm 1: Kapalı odalı parti deney yöntemi

TS EN 481 İşyeri atmosferi-Havadaki partikül ölçümleri için boyut fraksiyonu tarifleri

TS EN 1076 İş yeri havası-Gaz ve buharların tayini için pompalı sorbent tüpleri-Özellikler ve deney metotları

TS EN 1093-4+A1 Makinalarda güvenlik - Havayla yayılan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 4: Bir egzoz sisteminin tutma etkinliği - izleyici metodu

TS EN 1093-3+A1 Makinalarda güvenlik- Hava ile yayılan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 3: Verilen bir kirletici için emisyon hızının laboratuvar deney metodu ile ölçülmesi

TS EN 1093-6+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi - Bölüm 6: Kanalsız çıkış ile kütlesel ayırma verimi

TS EN 1093-8+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi - Bölüm 8: Kirletici madde konsantrasyon parametresi, deney tezgâhı metodu

TS EN 1093-11+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi - bölüm 11: Kirletici maddelerden arındırma indisi

TS EN 1093-7+A1 Makinalarda güvenlik - Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi - Bölüm 7: Kütle ayırma etkinliği, kanallı çıkış

tst EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma  

TS EN 1822-1 Hava filtreleri - Yüksek verimli (epa,hepa ve ulpa) - Bölüm 1:Sınıflandırma, performans deneyi ve işaretleme kuralları

TS EN 1822-2 Hava filtreleri - Yüksek verimli (epa,hepa ve ulpa) - Bölüm 2: Aerosol üretimi, ölçme donanımı, partikül sayma istatistikleri

TS EN 1822-3 Hava filtreleri - Yüksek verimli (epa,hepa ve ulpa) - Bölüm 3: Düz levha filtre elenamının deneyi

TS EN 1822-4 Hava filtreleri - Yüksek verimli (epa,hepa ve ulpa) - Bölüm 4: Filtre elemanının sızdırmazlığının belirlenmesi (tarama metodu)

TS EN 1822-5 Hava filtreleri - Yüksek verimli (epa,hepa ve ulpa) - Bölüm 5: Filtre elemanının veriminin belirlenmesi

TS EN 1948-1 Sabit kaynak emisyonları- Pcdds/pcdfs'lerin kütle derişimlerinin tayini-Bölüm 1:Numune alma

TS EN 1948-2 Sabit kaynak emisyonları-Pcdds/pcdfs'lerin kütle derişimlerinin tayini-Bölüm 2: Ekstraksiyon ve temizleme

TS EN 1948-3 Sabit kaynak emisyonları- Pcdds/pcdfs'lerin kütle derişimlerinin tayini-Bölüm 3:Tanımlama ve kantitatif tayin

TS EN 1093-1 Makinelerde güvenlik - Havayla taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 1: Deney metodlarının seçimi"

TS EN ISO 3211 Alüminyum ve alüminyum alaşımları-Anodik oksitkaplamaların bozulmaya çatlama direncinin tetkiki

TS ISO 3930 Karayolu taşıtları için egzoz emisyon ölçüm cihazları

TS 11959 ISO 4224 Ortam havası - Karbon monoksit tayini - dispersif olmayan infrared spektrometri yöntemi

TSE ISO/TR 4227 Çevre hava kalitesini izleme planı

TS 4254 ISO 4225 Hava kalite terimleri

TS ISO 6460-1 Karayolu taşıtları-Motorsikletler-Gaz emisyonları ve yakıt sarfiyatını ölçme metodu-Bölüm 1: Deney için genel kurallar

TS ISO 6460-2 Karayolu taşıtları-Motorsikletler-Gaz emisyonları ve yakıt sarfiyatını ölçme metodu-Bölüm 2: Deney adımları ve özel deney şartları

TS ISO 6460-3 Karayolu taşıtları-Motorsikletler-Gaz emisyonları ve yakıt sarfiyatını ölçme metodu-Bölüm 3: Sabit hızda yakıt sarfiyatının ölçülmesi

TS ISO 6879/tst T 1 Hava kalitesi - Hava kalitesi ölçme metotları için performans karakteristikleri ve ilgili kavramlar (isim tadili)

TS ISO 7934 Sabit kaynak emisyonları-Kükürt dioksit kütle derişiminin tayini-Hidrojen peroksit/baryum perklorat/thorin metodu

TS ISO 7935 Nokta kaynak emisyonları- Kükürt dioksidin kütle derişiminin tayini- Otomatik ölçme metotlarının performans karakteristikleri

TS ISO 7996 Çevre havası- Azot oksitlerin kütle derişiminin tayini - Kemiluminesans metodu

TS ISO 8178-6 (Eski no: TS EN ISO 8178-6) Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS ISO 8178-3 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 3 : Tarifler ve kararlı durumda egzoz gazı dumanı ölçme metotları

TS ISO 8186 Çevre havası- Karbon monoksit kütle derişiminin tayini- Gaz kromatografik metot

TS ISO 8518 İşyeri havası - Tanecik hâlindeki kurşun ve kurşun bileşiklerinin tayini - Alevli veya elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik metot

TS ISO 8853 Otomobil yarışçıları için emniyet kuşakları-Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 9169 Hava kalitesi - Ölçüm metotları - Performans karakteristiklerinin tayini

TS ISO 9359 Hava kalitesi- Çevre hava kalitesinin değerlendirilmesi için tabakalı numune alma metodu

TS ISO 9486 İş yeri havası- Klorlu hidrokarbon buharlarının tayini- Aktif kömür tüpü/çözücü ile ayırma/gaz kromatografi metodu

TS ISO 9487 İş yeri havası-Buhar halinde bulunan aromatik hidrokarbonların tayini-Aktif kömür tüpü/çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografik yöntem

TS ISO 9835 Hava kalitesi - Çevre havası - Siyah duman indeksinin tayini

TS ISO 10054 İçten yanmalı sıkıştırma ateşlemeli (dizel) motorlar - Kararlı halde çalışan motorlardan kaynaklanan duman ölçme cihazları - Filtreli tip duman ölçer

TS ISO 10155 Sabit kaynak emisyonları- Taneciklerin kütle derişimlerinin tayini- Otomatik olarak izlenmesi- Performans karakteristikleri, deney metotları ve özellikleri

TS ISO 10312 Çevre havası-Asbest liflerinin tayini-Doğrudan aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu

TS ISO 10397 Sabit kaynak emisyonları- Asbest tesisleri emisyonlarının tayini- Lif sayımı metodu

TS ISO 10780 Nokta kaynak emisyonları- Borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi

TS ISO 10849 Sabit kaynak emisyonları- Azot oksitlerinin kütle derişimlerinin tayini- Otomatik ölçme sistemlerinin performans özellikleri

TS ISO 11042-1 Gaz türbinleri- Egzoz gaz emisyonları- Bölüm 1: Ölçme ve değerlendirme

TS ISO 11042-2 Gaz türbinleri- Egzoz gaz emisyonları- Bölüm 2: Emisyonların otomatik olarak izlenmesi

TS EN ISO 11399 Isıl çevrenin ergonomisi - İlgili standardların prensipleri ve uygulamaları

TS ISO 11564 Sabit kaynak emisyonları - Azot oksitlerin kütle derişiminin belirlenmesi - Naftiletilendiamin fotometrik metot

TS ISO 11614 Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar - Egzoz gazlarının opaklıklarını ölçme ve ışık absorplama katsayılarını tayin etme cihazları

TS ISO 11632 Sabit kaynak emisyonları- Kükürt dioksit kütle derişimi tayini- İyon kromatografik metot

TS EN ISO 11771:2010 Hava kalitesi-Zaman ayarlı kütle emisyonu ve emisyon faktörü tayini-Genel bakış

TS ISO 12039 Sabit kaynak emisyonları - Karbon monoksit karbon dioksit ve oksijen tayini - Otomatik ölçme sistemlerinin performans özellikleri ve kalibrasyonu

TS EN 12753+A1 Yüzey işlem donanımından çıkan egzoz gazı için ısıl temizleme sistemleri - Güvenlik kuralları

TS ISO 12884 Ortam havası-Toplam (gaz ve tanecik fazında) polisiklik aromatik hidrokarbonların tayini-Sorbent takviyeli filtreler üzerinde toplama ve gaz kromatografik/kütle spektrometrik analizler

TS EN 13211/AC Hava kalitesi- Sabit kaynak emisyonları- Toplam civa derişiminin manuel metotla tayini

TS EN 13277-7 Dövüş sporları için koruyucu donanım - Bölüm 7: El ve ayak koruyucular için ilave kurallar ve deney metotları

TS EN 13284-2 Sabit kaynak emisyonları - Tozun düşük aralıklı kütle konsantrasyonunun belirlenmesi - Bölüm 2: Otomasyonlu ölçme sistemleri"

TS EN 13528-2 Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar derişimlerininin tayini için difüzif numune alma cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1: Belirli özellikler ve deney metotları

TS EN 13528-3 Ortam hava kalitesi-Gaz ve buhar derişimlerininin tayini için difüzif numune alma cihazları-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 3: Seçim, kullanım ve bakım kılavuzu

TS EN 13725 Hava kalitesi -Dinamik oflaktometre ile koku derişiminin tayini

TS EN 13725/AC Hava kalitesi -Dinamik oflaktometre ile koku derişiminin tayini

TS EN 13890 İşyeri havası- Havadaki metal ve metaloidlerin ölçme işlemleri - Özellikler ve deney metotları

TS ISO 13964 Hava kalitesi- Çevre havasında ozon tayini- Ultraviyole fotometrik metot

TS EN 14031 İşyeri havası - Havadaki endotoksinlerin tayini

TS EN 14385 Sabit kaynak emisyonları - As, cd, cr, co, cu, mn, ni, pb, ti ve v'nin toplam emisyon tayini

TS EN 14412 Su kalitesi- Akarsulardan alınan bentonik iki atomlu numunelerin tanıtılması, sayılması ve yorumlanmasına dair standart kılavuz

TS EN 14530 İşyeri havası- Mazot zerrelerinin tayini- Genel kurallar

TS EN 14583 İşyeri havası- Volumetrik biyoaeresol numune alma cihazları- Kurallar ve deney metodları

TS EN 14625 Ortam hava kalitesi- Karbon monoksit derişiminin dalga boyu ayırmasız infrared spektrokopi yoluyla tayini için standart metot

TS EN ISO 14644-3 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar-Bölüm 3-Deney metotları

TS EN ISO 14644-4 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma

TS EN ISO 14644-7 Temiz odalar ve bunlarla ilişkili kontrol edilen ortamlar - Bölüm 7: Ayırıcı cihazlar (temiz hava davlumbazları, eldivenli kutular, yalıtıcılar ve mini ortamlar)

TS EN ISO 14644-5 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 5: İşletme

TS EN ISO 14644-6 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 6: Terimler ve tarifler

TS EN 14662-1 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 1: Pompalı numune alma ve takiben ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi

TS EN 14662-4 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 4: Diffüzif numune alma ve takiben ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi

TS EN 14662-5 Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 5: Difüzif numune alma ve takiben çözücü desorpsiyonu ve gaz komatografisi

TS EN 14662-2Ortam hava kalitesi- Benzen derişimlerinin tayini için standart metot- Bölüm 2: Pompayla numune alınmasını takiben çözücü desorpsiyonu ve gaz kromatografisi

TS EN ISO 14698-2/AC Temiz odalar ve bağlı kontrollü ortamlar - Biyolojik kirlenme kontrolü - Bölüm 2: Biyolojik kirlenme verisinin değerlendirilmesi ve yorumlanması

TS EN 14884 Hava kalitesi - Sabit kaynak emisyonları - Toplam cıva tayini - Otomatik ölçme sistemleri

TS EN 14902 Ortam hava kalitesi- Askıdaki tanecikli maddelerin pm10 kesrinde pb, cd, as ve ni ölçmeleri için standart metot

TS EN 14902/AC Ortam hava kalitesi- Askıdaki tanecikli maddelerin pm10 kesrinde pb, cd, as ve ni ölçmeleri için standart metot

TS ISO 14965 Hava kalitesi-Metan haricindeki toplam organik bileşiklerin tayini-Kriyojenik deriştirme ve doğrudan alevde iyonlaştırma yöntemi

TS EN ISO 15011-4/A1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası

TS EN ISO 15011-3 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 3 : Ark kaynağı sırasında sabit nokta ölçmeleri kullanarak ozon derişiminin tayini

TS EN 15259 Hava kalitesi - Sabit kaynak emisyonlarının ölçümü - Ölçme bölgeleri ve yerleri ile ölçümün amacı, planı ve raporlanması için gerekler

TS EN 15267-2 Hava kalitesi- Otomatik ölçme sistemlerinin belgelendirilmesi - bölüm 2: Otomatik ölçme sistemleri (ams) üreticilerinin kalite yönetim sisteminin başlangıç değerlendirmesi ve üretim süreçleri için nihai belgelendirme gözetimi

TS EN 15445 Endüstriyel sektörlerin ortak kaygısı olan kaçak ve yaygın emisyonlar - Kaçak toz kaynaklarının ters dispersiyon modellemesi ile nitelendirilmesi

TS EN 15446 Endüstriyel sektörlerin ortak kaygısı olan kaçak ve yaygın emisyonlar - Donanımlar ve boru çatlaklarından oluşan kaçak su buharı emisyonlarının ölçülmesi

TS EN 15483 Ortam hava kalitesi- Ftır spektroskopi ile yüzeye yakın atmosferik ölçümler

TSE CEN/TS 15674 Hava kalitesi-Sabit kaynak emisyonlarının ölçülmesi-Standardlaştırılmış metotların değerlendirilmesi kılavuzu

TSE CEN/TS 15675 Hava kalitesi-Sabit kaynak emisyonlarının ölçülmesi- En ıso/ıec 17025:2005 in perodik ölçümlere uygulanması

TS EN 15841 Ortam hava kalitesi - Havada arsenik, cadmiyum, kurşun ve nikel tayini için standard yöntem

TS EN 15852:2010 Çevre hava kalitesi- Toplam gaz civa tayini için standard yöntem

TS EN 15853:2010 Çevre hava kalitesi- Toplam civa bikimi tayini için standard yöntem

TS EN 15859 Hava kalitesi - Sabit kaynaklarda kullanım için otomatik toz tutma tesislerinin izlenmesinin belgelendirilmesi - Performans kriteri ve deney işlemleri

TS EN 15980:2011 Hava kalitesi-Benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-Cd]pyrene dolgusunun tayini"

TS EN ISO 16000-5 -iç mekan havası - Bölüm 5: Uçucu organik bileşiklerden numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-7 İç mekan havası- Bölüm 7 : Havadakiasbestli elyaf derişimlerinin tayini için numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-15 İç mekan havası - Bölüm 15: Azot dioksit (no<(ındex)2>) için numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-1 İç mekan havası - Bölüm 1: Numune alma stratejisinin genel esasları

TS EN ISO 16000-2 İç mekan havası - Bölüm 2: Formaldehit için numune alma stratejisi

TS EN ISO 16000-12 İç mekan havası - Bölüm 12: Poli klorlu bifeniller (pcbs), poli klorlu dibenzo-P-Dioxins (pcdds), poli klorlu dibenzofurans (pcdfs) ve polisiklik aromatik hidro karbonlar (pahs) için numune alma stratejileri

TS EN ISO 16017-1 Dahili çevre ve iş yeri havası- Numune alma ve uçucu organik bileşiklerin sorbent tüp/thermal desorpsiyon/kapiler gaz kromatografisi ile analiz- Bölüm 1: Pompa ile numune alma

TS EN ISO 16017-1 Dahili çevre ve iş yeri havası- Numune alma ve uçucu organik bileşiklerin sorbent tüp/thermal desorpsiyon/kapiler gaz kromatografisi ile analiz- Bölüm 1: Pompa ile numune alma

TS EN ISO 16017-2 Bina içi, ortam ve iş yeri havası - Emici tüp/ısıl desorpsiyon/kapiller gaz kromatografisi yoluyla uçucu bileşiklerden numune alma ve bu bileşiklerin analizi-Bölüm2: Diffüzif numune alma

TS EN ISO 17652-4 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deneyi - Bölüm 4: Duman ve gazların yayılması

TS EN ISO 23210 Sabit kaynak emisyonları- Atık gazlarda kütle pm10/pm2,5 kütle konsantrasyonunun tayini- Vurucularla alçak konsantrasyonlarda ölçüm

TS EN ISO 28439:2011 İş yeri havası- Ultraince aerosol/aerosol olmayanların özellikleri- Diferansiyel elektriksel hareketlilik analiz sistemlerini kullanarak sayısal derişimi ve parçacık dağılımının tayini

TS EN 45510-4-6 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 6: Baca gazını kükürt oksitlerinden (sox) arındırma için donanım

TS EN 45510-4-10 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4-10: Kazan yardımcı tesisleri-Baca gazını azot oksitlerinden arındırma için donanım