trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirket Organizasyonu ve Yönetimi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 12973 Değer yönetimi

TS EN 12507 Taşımacılık hizmetleri - Karayolu taşımacılığı, depolaması, dağıtımı ve demiryolu ürünleri sektörü için ts en ıso 9001:2000 standardının uygulanması hakkında rehberlik bilgileri

TS EN 14943 İletişim hizmetleri - Lojistik - Terimler sözlüğü

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS EN 14943 Nakliye hizmetleri - Lojistik - Terimler sözlüğü

TS EN ISO/IEC 19796-1 Eğitim, öğretim ve alıştırma - Kalite yönetimi, güvencesi ve ölçütü - Bölüm 1: Genel yaklaşım

TS EN 14892 Taşıma hizmetleri - Şehir lojistiği - Şehir merkezlerine kontrollü geçişin tanımı için kılavuz

TS ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber

TS EN 12952-4:2011 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 4: Kazanın çalışma ömrü hesapları

TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi

TSE ISO/TS 11774Tahribatsız muayene - Performansa dayalı yeterlilik

TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - Ndt personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme - Genel özellikler

TSE CEN ISO/TS 22475-3 Jeoteknik araştırmalar ve deneyler - Numune alma yöntemleri ve yeraltı suyu ölçümleri - Bölüm 3: Kuruluşlar ve kişilerin üçüncü tarafca uygunluk değerlendirmesi

TS EN 16352 Lojistik- Suç vakalarının rapor edilmesi için kurallar

TS EN ISO/IEC 19788-2 Bilgi teknolojisi - Öğrenme, eğitim ve öğretim - kaynaklar öğrenmek için Metadata - Bölüm 2: Dublin Core elemanları

TS EN 13067 Plastik kaynağı yapan personel-Kaynakçı nitelik testleri-Kaynaklanmış termoplastik kademeler

TS EN 16271 Değer yönetimi- İhtiyaç duyulan ifadenin işlevselliği ve performans özelliğinin işlevselliği- Bir ürünün sağlanması ve satın alma sürecinin yerine getirilmesi ihtiyacının geçerli kılınması ve ifadesi için gereksinimler

TS EN ISO 22313:2014 Toplumsal Güvenlik – İş sürekliliği yönetim sistemleri – Kılavuz bilgiler

TS ISO 20252:2012 Pazar, kamuoyu araştırmaları ve sosyal araştırmalar-Terminoloji ve hizmet şartları

TS ISO 20121:2012 Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım kılavuzu

TS ISO 20121 Etkinlik sürdürülebilirliği yönetim sistemleri — Şartlar ve kılavuzluk

TS EN ISO 14732 Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

TS EN ISO/IEC 19788-3 Bilgi teknolojisi - Eğitim, öğretim ve eğitim - Öğrenim kaynakları için Meta Data - Bölüm 3: Temel uygulama profili

TS EN 1591-4 Flanşlar ve bağlantıları - Bölüm 4:Kritik hizmet veren basınçlı sistemlerin civatalı bağlantı düzeneklerinde kişisel yeteneğin yeterliği

TS EN 62198 Projelerde Risk Yönetimi-Uygulama Kılavuzları

TS EN ISO 8586 Duyusal analiz -Seçilmiş panelistler ve uzman duyusal panelistlerin seçilmesi, eğitilmesi ve izlenmesi için genel kılavuz

TS EN ISO/IEC 19788-5 Bilgi teknolojisi - Öğrenme, eğitim ve öğretim - kaynaklar öğrenmek için Metadata - Bölüm 5: Eğitim elementler (ISO / IEC 19788-5:2012)

TS EN ISO 22301 Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 22300 Toplumsal güvenlik- Terminoloji

TS EN ISO 24802-1 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 1: Seviye 1 – (ISO 24802-1: 2014)

TS EN ISO 24802-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 2: Seviye 2 – (ISO 24802-2: 2014)

TSE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TS EN 1591-4 Flanşlar ve bağlantıları - Bölüm 4: Kritik hizmet veren basınçlı sistemlerin cıvatalı bağlantı düzeneklerinde personel yeterliğinin belirlenmesi

TS ISO/IEC 19788-3 Bilgi teknolojisi – Öğrenme, öğretim ve eğitim – Öğrenme kaynaklarına ilişkin metaveri – Bölüm 3: Temel uygulama profili

TS EN ISO/IEC 19788-5 Bilgi teknolojisi - Öğrenme, eğitim ve öğretim - kaynaklar öğrenmek için Metadata - Bölüm 5: Eğitim elementler (ISO / IEC 19788-5:2012)

TS EN 1325 Değer yönetimi - Sözlük - Terim ve tarifler

TS EN ISO 8586 Duyusal analiz – Seçilmiş değerlendiricilerin ve uzman duyusal değerlendiricilerin seçimi, eğitimi ve izlenmesi için genel kurallar

TS EN ISO 22301Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Şartlar

TS ISO 55000 Varlık yönetimi - Genel bakış, prensipler ve terminoloji

TS ISO 55001 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - Şartlar

tst ISO 55002 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - ISO 55001’in uygulanması için kılavuz

TS ISO 55002 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - ISO 55001’in uygulanması için kılavuz

TS ISO 55001 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - Şartlar

tst EN ISO 24802-1 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 1: Seviye 1 – (ISO 24802-1: 2014)

tst EN ISO 24802-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 2: Seviye 2 – (ISO 24802-2: 2014)

TS EN ISO 22313:2014 Toplumsal güvenlik -İş sürekliliği yönetim sistemleri-Kılavuz

TS ISO 22320 Toplumsal güvenlik - Acil durum yönetimi - Olay Yanıt Gereksinimleri

TS ISO 22320 Toplumsal güvenlik - Acil durum yönetimi - Olay Yanıt Gereksinimleri

TS ISO 55000 Varlık yönetimi - Genel bakış, prensipler ve terminoloji

TS ISO 26000/D1 Sosyal sorumluluk için rehber

TS EN 31010 Risk Yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri (IEC/ISO 31010:2009)

TS ISO 19600 Uygunluk yönetim sistemleri - Kılavuz

TS EN ISO 22311 Toplumsal güvenlik - Video gözetim - İhracat birlikte çalışabilirlik (ISO 22311: 2012)

TS EN ISO 22311 Toplumsal güvenlik - Video gözetim - İhracat birlikte çalışabilirlik (ISO 22311: 2012)

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

TS EN ISO 18490 Tahribatsız muayene-NDT personelinin görüş keskinliğinin ölçümü

TS EN 15628 Bakım - Bakım personelinin nitelikleri

TS EN 16646 Bakım - Fiziki varlık yönetimi içerisinde bakım

TS EN 16736 Kimyasalların sağlığı tehdit eden risk tespiti - Eğitim için gereksinimler

TS EN 61882 Tehlike ve işlerliği çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama kılavuzu

TS ISO 18878 Yükseltilebilen seyyar iş plâtformları -Operatör (sürücü) eğitim

TS ISO 30408 İnsan kaynakları yönetimi - İnsan yönetim ile ilgili yönergeler

TS ISO 30405 İnsan kaynakları yönetimi - istihdamı konusunda Kuralları

TS EN 16872 Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının hizmetleri (MDQH) - Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının sağlık hizmeti provizyonları için gerekler

TS ISO 18878 Yükseltilebilen seyyar çalışma platformları— Operatör (kullanıcı) eğitimi

TS EN 15224 Kalite yönetim sistemleri - Sağlık hizmetleri için EN ISO 9001:2015

TS ISO/IEC 27011 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri

TS ISO 19600 Uygunluk yönetim sistemleri - Kılavuz

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS EN ISO 10360-6 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Koordinat ölçme makinaları (köm) için kabul ve yeniden doğrulama deneyleri- Bölüm 6: Gauss türü uyum hesabında hataların belirlenmesi

TS EN ISO 11354-1:2011 İleri otomasyon teknolojileri ve uygulamaları-İşletme süecinde çalışmanın kurulumu için özellikler-Bölüm 1:İşletme çalışmaları için çerçeve

TS ISO 11484 Çelik mamuller-Tahribatsız muayene personeli için işverenin vasıflandırma sistemi

TS EN 15565 Turist rehberliği

TS ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber

TS ISO 31000 Risk yönetimi - Prensipler ve kılavuzlar

TS EN 60300-3-4 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-4: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik gereklerini belirleme kılavuzu

TS EN 60706-2 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 2:Bakımın yapılabilirlik kuralları ve tasarım ve geliştirme aşamasındaki incelemeler

TS EN 60706-3 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 3:Verinin doğrulanması ve toplanması, analizi ve gösterimi