trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yüzeylerin Özellikleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS 3181 EN ISO 3497Metalik kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçülmesi- X-Işınlı spektrometrik metotlar

TS 6956 EN ISO 4287Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS 3179 EN ISO 2177Metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Anot çözülmeli kulometrik yöntem

TS 2040 EN ISO 1302 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Teknik mamul dokümantasyonunda yüzey durumlarının gösterilişi

TS EN 13036-7 Karayolunun ve havaalanı pistinin yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 7: Kaplama tabakalarının düzlükten sapmasının ölçülmesi: Mastar kullanılarak ölçüm deneyi

TS EN ISO 12085/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Motif parametreleri

TS EN ISO 12780-2 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Doğrusallık-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN 13036-4 Karayolu ve hava alanı yüzey özellikleri - Deney metotları - Bölüm 4:Yüzeyin kayma/fren dayanımının ölçülmesi için metot-Sarkaç metodu

TS EN ISO 25178-2 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 2:Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS EN ISO 12085:1997/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Motif parametreleri

TS EN ISO 1119:2011(EN) Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Konik tepeler ve tepe açı serileri

TS EN ISO 11127-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 4: Cam lamel deneyi ile sertlik değerlendirilmesi

TS EN 13036-4 Yol ve hava alanı yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 4: Yüzeyin kayma/kızaklama direncinin ölçülmesi yöntemi: Pandül deneyi

TS 6956 EN ISO 4287/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS IEC 61336 Nükleer enstrümantasyon - iyonize radyasyon kullanan kalınlığı ölçüm sistemler - Tarifler ve test yöntemleri

TS 6956 EN ISO 4287/A1 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS EN ISO 16610-85 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Filtrasyon-Bölüm 85: Morfolojik alansal filtreleri: Segmentasyon)

TS EN 15302:2008+A1Demiryolu uygulamaları - Eşdeğer konikliği belirleme yöntemi

TS EN 13036-1 Karayolunun ve havaalanı pistinin yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 1: Kaplama yüzeyi makro doku derinliğinin hacimsel alan tekniği kullanılarak ölçülmesi

TS EN 10049Metal düz mamuller üzerinde pürüzlülük ortalaması Ra'nın ve tepe sayısı RPc'nin ölçülmesi

TS EN ISO 25178-604Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Yüzey yapısı: Alansal - Bölüm 604: Temassız (tutarlılık tarama enterforemetre) araçların nominal özellikleri

TS EN ISO 25178-603 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Yüzey yapısı: Alansal - Part 603: Temassız (faz kayması interferometriktir mikroskopi) aletleri nominal özellikleri

TS EN ISO 25178-70Geometrik mamul özellikleri (GPS) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 70:Malzeme önlemler

TS EN ISO 25178-605 Geometrik Mamül özellikleri (GPS) - Yüzey yapısı: Alansal - Part 605: non-temas (noktalı otofokus prob) aletleri nominal özellikleri

TS EN 1370 Döküm - Yüzey durumunun incelenmesi

TS EN ISO 16610-71:2014 Geometrik ürün teknik şartnameleri (GÜTŞ) - Filtreleme - Bölüm 71: Güçlü hava filtreleri: Gauss tipi regresyon filtreleri

TS EN 13036-7 Karayolunun ve havaalanı pistinin yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 7: Kaplama tabakalarının düzlükten sapmasının ölçülmesi: Mastar kullanılarak yapılan ölçüm deneyi

TS EN 13036-1 Karayolunun ve havaalanı pistinin yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 1: Kaplama yüzeyi makro doku derinliğinin hacimsel alan tekniği kullanılarak ölçülmesi

TSE CEN/TS 16165 Yaya yürüme yüzeylerinin kayma direncinin tayini - Değerlendirme yöntemleri

TS EN ISO 16610-31 Geometrik Mamul Özellikleri (GMÖ) - Filtreleme - Bölüm 31: Güçlü profil filtreleri: Gauss dağılımlı regresyon filtreleri (ISO 16610-31:2016)

TS EN ISO 16610-30 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - Filtreleme - Bölüm 30: Kaba kesit filtreler: Temel kavramlar

TS 3179 EN ISO 2177/D1 Metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Anot çözülmeli kulometrik yöntem

TS EN ISO 8401 Metalik kaplamalar-Sünekliğin ölçüme metotlarının gözden geçirilmesi

TS EN 13523-1 Rulo kaplı metaller- Deney metotları- Bölüm 1: Kaplama kalınlığı

TS EN ISO 1463 Metalik ve oksit kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçümü- Mikroskopik metot

tst 1542 EN ISO 1463 Metalik ve oksit kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçümü- Mikroskopik metot

TS 1729 EN ISO 2064 Metalik ve diğer organik kaplamalar- Kalınlık ölçümüne dair tarifler ve kurallar

TS 2674 EN ISO 2360Manyetik olmayan, iletken ana malzemeler üzerindeki yalıtkan kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Genliğe duyarlı girdap akım yöntemi

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 4518 Metalik kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçülmesi- Profilometrik metot

TS EN ISO 5436-1 Geometrik mamul özellikleri (gmö) yüzey dokusu:Profil metodu;Ölçme standardları-Bölüm 1:Malzemenin ölçülmesi

TS 6212 EN ISO 4288 Mamulün geometrik özellikleri (gps)- Yüzey yapısı: Profil metodu- Yüzey yapısının değerlendirilmesi için kurallar ve işlemler

TS 10840 EN ISO 8785Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey kusurları - Terimler, tarifler ve parametreler

TS ISO 9277 Bet metodu kullanılarak gaz adsorpsiyonu ile katıların özgül yüzey alanının tayini

TS EN 10318 Çinko ve alüminyum esaslı metalik kaplamaların kalınlık ve kimyasal bileşim tayini - Rutin metot

TS 11198 EN ISO 3543 Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 12085 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Motif parametreleri

TS EN ISO 12179 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı:Profil metodu - Temas uçlu (iğneli) ölçme aletlerinin kalibrasyonu

TS EN ISO 12180-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Silindiriksel-Bölüm 1:Yuvarlaklık için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12180-2:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Silindiriksel-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN ISO 12181-2:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yuvarlaklık-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN ISO 12181-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yuvarlaklık-Bölüm 1:Yuvarlaklık için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12780-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Doğrusallık-Bölüm 1:Doğrusallık için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12781-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Düzlemsellik-Bölüm 1:Düzlemsellik için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12781-2:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Düzlemsellik-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN 13523-11:2011Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 11: Çözücülere direnç (ovalama deneyi

TS EN 13523-19:2011Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 19:Anel tasarımı ve atmosferik şartlara maruz bırakma deney metodu

TS EN ISO 13565-2 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Tabakalı, fonksiyonel özelliklere sahip yüzeyler-Bölüm 2:Doğrusal malzame oranı eğrisini kullanarak yükseklik karakterlerinin belirlenmesi

TS EN ISO 13565-3 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı :Profil metodu: Tabanlı fonksiyonel özelliklere sahip yüzeyler-Bölüm 3:Malzeme olasılık eğrisi kullanarak pürüzlülük özelliğinin belirlenmesi

TS EN ISO 13565-1 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Tabakalı, fonksiyonel özelliklere sahip yüzeyler-Bölüm 1: Filtreleme ve genel ölçme şartlar

TS EN 14571 Metalik olmayan taban malzeme üzerine metalik kaplama - Kaplama kalınlığı ölçümü - Mikrodirenç metodu

TS EN 15042-2 Yüzey dalgaları ile kaplama kalınlığının ölçülmesi ve yüzeyin nitelendirilmesi - Bölüm 2: Fototermik metot ile kaplama kalınlığı ölçüm için kılavuz

TS EN 15042-1 Yüzey dalgaları ile kaplama kalınlığının ölçülmesi ve yüzeyin nitelendirilmesi - Bölüm 1: Lazerle üretilen akustik yüzey dalgaları ile filimlerin elastiklik sabitesinin, yoğunluğunun ve kalınlığının tayin için kılavuz

TS EN 15302:2008+A1:2010 Demiryolu uygulamaları- Eşdeğer konikliği belirleme yöntemi