trarbgzh-TWenfrkadefaru

Su Mikrobiyolojisi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 10707 (Eski no: TS ISO 10707) Su kalitesi - Sulu ortamda organik bileşiklerin nihai havalı (aerobik) biyolojik parçalanabilirliklerinin değerlendirilmesi - Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayini - Kapalı şişe deneyi

TS 8020 EN 26461-2 Su kalitesi-Sülfit indirgeyen havasız ortam (anaerob) bakteri (clostridia) sporlarının aranması ve sayılması bölüm 2: Membran süzme metodu

TS EN ISO 9408 Su kalitesi - Kapalı bir respirometrede oksijen ihtiyacının tayini yapılacak organik bileşiklerinin sulu ortamda nihani aero bik şartlardaki biyolojik ayrışmasının değerlendirilmesi

TS EN ISO 7899-1 Su kalitesi- Yüzey ve atık sularında bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı- Bölüm 1: Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı)

TS EN ISO 7827 Su kalitesi-Sulu ortamda organik bileşiklerin "hazır", "nihai" aerobik biyolojik parçalanabilirliğinin tespiti - Çözünmüş organik karbon (DOC) analizi metodu  

TS EN ISO 19250 Su kalitesi – Salmonella spp.’nin belirlenmesi 12.06.2013  

TS ISO 15553 Su kalitesi - Cryptosporidium ookist ve Giardia kistin sudan ayrılması ve belirlenmesi  

TS EN ISO 17994 Su kalitesi - Iki sayısal yöntemle mikroorganizmaların göreceli tekrar kazanımının karşılaştırması için gerekler  

TS ISO 15553 Su kalitesi –Cryptosporidium oocysts ve Giardia cysts’nin sudan ayrılması ve belirlenmesi  

TS EN ISO 9308-2 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakteri sayımı - Bölüm 2: En muhtemel sayı yöntemi  

TS EN 16493 Su kalitesi - Biyoçeşitlilik verileri, taksonomik kontrol listeleri ve anahtarların kaydedilmesi için adlandırma gerekleri  

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin sayımı - Bölüm 1: düşük bakterili zemin floralı sular için membranla süzme yöntemi

tst EN 16493 Su kalitesi - Biyoçeşitlilik verileri, taksonomik kontrol listeleri ve anahtarların kaydedilmesi için adlandırma gerekleri

TS EN 16421 Malzemelerin insani tüketim amaçlı suya etkisi – Mikrobiyal çoğalmanın artırılması (EMG)

TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti ve sayımı - Bölüm 1: Düşük bakterili zemin floralı sular için membranla süzme yöntem(ISO 9308-1:2014)  

TS EN ISO 9308-2 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti ve sayımı - Bölüm 2: En muhtemel sayı yöntemi (ISO 9308-2:2012)

TS EN ISO 9308-3/AC Su kalitesi - Yüzey ve atık sularda Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespit edilmesi ve sayımı - Bölüm 3: Sıvı ortamlarda aşılama ile küçültme yöntemi (En Muhtemel Sayı) (ISO 9308-3:1998)