trarbgzh-TWenfrkadefaru

Valfler Genel Standartları

Aşağıdaki standartlardan müşterilerimiz için tamamında valfler testleri ve denetimi gerçekleştirebiliyoruz. 

 

TS EN ISO 5210 Vanalar-Endüstriyel kullanımlar için çoklu dönüşlü vana tahrik elemanlarının bağlantıları

TS EN 1705 Plâstik boru sistemleri - Termoplâstik vanalar - Dış darbeye maruz kalma sonrası vana bütünlüğünün kontrolu deneyi

TS EN 45510-7-2 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 7-2: Boru tesisatı ve vanalar - Kazan ve yüksek basınç boru vanaları

TS EN 1074-1 Su beslemesi için vanalar - Özellikler ve doğrulama deneyleri için uygunluk bölüm 1: Genel özellik

TS EN 1074-2 Su beslemesi için vanalar - Özellikler ve doğrulama deneyleri için uygunluk bölüm 2: Yalıtım vanaları

TS EN 1074-3 Su beslemesi için vanalar - Özellikler ve doğrulama deneyleri için uygunluk bölüm 3: Kontrol vanaları

TS EN 1074-4 Su beslemesi için vanalar - Özellikler ve doğrulama deneyleri için uygunluk - Bölüm 4: Hava vanaları

TS EN 1074-1 Vanalar - Su temini için - Amaçlanan şartlara uygunluk ve doğrulama deneyleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 1503-1 Vanalar-Gövdeler, kapaklar ve mahfazalar için malzemeler-Bölüm 1: Avrupa standardlarında belirtilen çelikler

TS EN ISO 5211 Endüstriyel vanalar- Kısmî dönüşlü hareketlendirci parçalar

TS EN 1074-5 Vanalar- Su temini için- Elverişli tasarım şartları için uygunluk ve doğrulama deneyleri- Bölüm 5: Kumanda vanaları

TS EN 13397 Vanalar-Endüstriyel amaçlı-Metalik malzemeden yapılmış diyafram vanalar

TS EN 13397 Endüstriyel vanalar - Metalik malzemelerden yapılmış diyaframlı vanalar

TS EN ISO 10497 Vanalar - Deneyler - Yangın tip deneyi gerekleri

TS EN 14455 İçilebilir sularda geri akışla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar- Dn10-Dn20'li sürekli hava tahliyeli borularda akış kesici- Aile L, tip A ve tip B

TS EN 1717 İçme suyu tesisatlarında geri akış nedeniyle oluşan su kirliliğinin önlenmesi ve su kirliliğini önleyici cihazlara ait genel özellikler

TS EN 1074-2/A1 Su beslemesi için vanalar - Özellikler ve doğrulama deneyleri için uygunluk bölüm 2: Yalıtım vanaları

TS EN 15034 Isıtma kazanları fuel oill için yoğuşmalı ısıtma kazanları

TS EN 15033 Taşıtlar ve gemiler için lpg kullanılarak sıcak su hazırlamak için duvara monte edilmiş termosifonlar (depolu su ısıtıcılar) "

TS EN ISO 10497 Vanalar- Yangın tipi vanaların deney özellikleri

TS EN 12266-2 Endüstriyel vanalar - Metal vanaların deneyleri - Bölüm 2: Deneyler, deney işlemleri ve kabul kriterleri - Tamamlayıcı gerekler

TS EN 12201-4 Plastik boru sistemleri-İçme ve kullanma suyu için-Polietilenden (PE)-Bölüm 4: Vanalar

TS EN 12266-2 Endüstriyel vanalar - Deneyler - Bölüm 2: Deneyler, deney işlemleri ve kabul kriterleri - Tamamlayıcı gerekler

TS EN 1267 Vanalar- Akış direnci deneyi- Deney akışkanı olarak su kullanılan

TS EN 12266-1 Endüstriyel vanalar-Metalik vanaların deneyi-Bölüm 1:Basınç deneyleri, deney yöntemleri ve kabul kriterleri-Zorunlu şartlar

TS EN 12266-1 Endüstriyel vanalar - Metal vanaların deneyleri - Bölüm 1: Basınç deneyleri, deney prosedürleri ve kabul kriterleri - Zorunlu gerekler

TS EN 12201-4 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plâstik boru sistemleri - Polietilen(PE) - Bölüm 4: Su besleme sistemleri için vanalar

TS EN 13774 Vanalar-Gaz dağıtım sistemleri için-En yüksek işletme basıncı 16 bar’dan küçük veya eşit olan - Performans özellikleri

TS EN 14141 Boru hatlarında doğal gaz taşınmasında kullanılan vanalar - performans özellikleri ve deneyler

TS EN 12516-1 Vanalar-Gövde tasarımı dayanımı-Bölüm 1: Çelik vana gövdeleri için çizelgeleştirilmiş metot

TS EN 12516-2 Vanalar-Gövde tasarımı dayanımı-Bölüm 2: Çelik vana gövdeleri için hesaplama metodu

TS EN 12516-4 Endüstriyel vanalar-Gövde için tasarım dayanımı-Bölüm 4:Çelik dışındaki diğer metalik malzemelerden mamul vana gövdeleri için hesaplama metodu

TS EN 488 Merkezi ısıtma boruları - Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan ön yalıtımlı boru sistemleri - Çelik servis boruları, poliüretan ısı yalıtımı ve polietilen dış mahfaza için çelik vana tertibatı

TS EN 13175 LPG donanım ve aksesuarları - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) basınçlı kap vanaları ve bağlantı elemanları için özellik ve deneyler

TS EN 13175 Sıvılaştırılmış petrol gaz (lpg) tankları vana ve bağlantı elemanları için özellik ve deney

TS EN ISO 22434 Taşınabilir gaz tüpleri - Tüp vanalarının muayene ve bakımı

TS EN ISO 17778 Plastik boru sistemleri - Ekleme parçaları, vanalar ve yardımcı ekipmanlar - Gaz debisi/basınç düşmesi ilişkisinin tayini

TS EN 14141 Boru hatlarında doğal gaz taşınmasında kullanılan vanalar - performans özellikleri ve deneyler

TS EN ISO 15848-1 Endüstrel vanalar sızıntı emisyonları için ölçme deney ve belgelendirme işlemleri bölüm 1: Vanaların tip deneyi için sınıflandırma sistemlerive belgelendirme işlemleri

TS EN ISO 15848-2 Endüstrel vanalar sızıntı emisyonları için ölçme deney ve belgelendirme işlemleri bölüm 2: Vanaların imalat ve kabul deneyleri

TS EN 488 Merkezi ısıtma boruları - Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan ön yalıtımlı boru sistemleri - Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boruları için çelik vana komplesi

TS EN 16722 Endüstriyel vanalar - Sonu dişli olan uç uca ve merkezi uca vanalar için boyutlar

TS EN ISO 653 Otomatik buhar kapanları-İşaretleme (ISO 6553:2016)

TS EN ISO 15848-1/A1 Endüstrel vanalar sızıntı emisyonları için ölçme deney ve belgelendirme işlemleri bölüm 1: Vanaların tip deneyi için sınıflandırma sistemlerive belgelendirme işlemleri

TS EN ISO 28921-1 Endüstriyel vanalar - Düşük sıcaklık uygulamaları için izolasyon vanaları - Bölüm 1: Tasarım, imalat ve üretim testleri

TS EN ISO 28921-2 Endüstriyel vanalar - Düşük sıcaklık uygulamaları için izolasyon vanaları - Bölüm 2: Tip testi

TS EN 19 Sanayi tipi vanalar - Metal vanaların işaretlenmesi

TS EN ISO 22434:2011 Taşınabilir gaz tüpleri-Gaz tüplerinin vanalarının muayene ve bakımı

TS EN 816 Sıhhi tesisat armatürleri musluk ve bataryalar-Otomatik kapanan-Pn 10

TS EN 917 Plâstik boru sistemleri - Termoplâstik vanalar - İç basınca mukavemet ve sızdırmazlık için deney metodu

TS EN 1074-2 Vanalar - Su temini için - Amaçlanan şartlara uygunluk ve doğrulama deneyleri - Bölüm 2: Ayırma vanaları

TS EN 1503-4 Vanalar-Gövdeler,kapaklar ve mahfazalar için malzemeler-Bölüm 4: Standardlarda belirtilen bakır alaşımları

TS EN 1626 Kriyojenik tanklar- Vanalar- Kriyojenik uygulamalarda kullanılan vanalar

TS EN 1704 Plâstik boru sistemleri - Termoplâstik vanalar - Bükülme esnasında sıcaklık çevriminden sonra vana bütünlüğünün (ıntegriti) kontrolü deneyi

TS EN 12100 Plastik boru sistemleri-Polietilen (pe) vanalar-Destekler arasında bükülme mukavemeti deneyi

TS EN 12119 Plâstik boru sistemleri - Polietilen (pe) vanalar- Sıcaklık çevrimine mukavemet deneyi

TS EN 12351 Endüstriyel vanalar - Flânş bağlantılı vanalar için - Koruma kapakları

TS EN 12516-3+AC Vanalar-Gövde tasarımı dayanımı-Bölüm 3: Deneysel metot

TS EN 12569 Vanalar - Endüsytriyel kullanımlar için - Kimyasal ve petrokimyasal işlemler için - Özellikler ve deneyler

TS EN 12569/AC Vanalar - Endüsytriyel kullanımlar için - Kimyasal ve petrokimyasal işlemler için - Özellikler ve deneyler

TS EN 12570 Vanalar- Endüstriyel amaçlı- Çalıştırma elemanının boyutlandırılması için metot

TS EN 12627 Vanalar-Endüstriyel-Çelik vanalar için alın kaynak uçları

TS EN 12760 Vanalar - Çelik vanalar soketli kaynak uçları

TS EN 12982 Endüstriyel vanalar - Alın kaynaklı vanalar için uçtan uca ve merkezden uca boyutlar

TS EN 13076 İçilebilir suların geri kaçmasıyla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar- Kısıtlı olmayan hava boşluğu- Aile a,tip a

TS EN 14454 İçilebilir suyun geri akışından kaynaklanan kirlenmeyi önleyen cihazlar-Dn 15 ila dn 32 gen akış önleyen hortum bağlantısı-Grup h,tip a

TS EN 14506 İçilebilir sularda geri akışla oluşabilecek kirlenmeyi önlemekte kullanılan cihazlar-Otomatik yönlendiriciler-Aile h, tip c

TS EN ISO 14723 Petrol ve doğal gaz sanayii - Boru hattı ile taşıma sistemleri - su altı boru hattı vanaları

TS EN 28233 Termoplastik vanalar-Döndürme momenti (tork) deneyi

TS EN 28659 Termoplastik vanalar-Yorulma mukavemeti deneyi

TS EN 45510-7-2 Enerji santralları - Tesis, donanım ve sistemler için tedarik kılavuzu - Bölüm 7-2: Boru tesisatı ve vanalar - Kazan ve yüksek basınçlı boru tesisat vanaları

 

TS EN 60534-9 Endüstriyel proses kontrol vanaları-Bölüm 9:Basamak verilerinden tepki ölçümü için deney işlemi