trarbgzh-TWenfrkadefaru

Toprak Kalitesi ve Pedolojisi (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

 

TS ISO 10694 Toprak kalitesi - Kuru yakma işleminden sonra organik ve toplam karbon tayini (elemental analiz)

TSE ISO/TR 11046 Toprak kalitesi - Mineral yağ tayini - İnfrared spektrometre ve gaz kromatografisi metotları

TS ISO 11265 Toprak kalitesi-Elektriksel öziletkenlik tayini

TS ISO 13536 Toprak kalitesi - Ph 8,1' de tamponlanmış baryum klorür çözeltisi kullanılarak katyon değişim kapasitesi ve değişebilir katyonların tayini

TS ISO 11048 Toprak kalitesi - Suda ve asitte çözünebilir sülfat tayini

TS ISO 11263 Toprak kalitesi-Fosfor tayini sodyum hidrojen karbonat çözeltisinde çözünebilir fosforun spektrometrik tayini

TS ISO 11266 Toprak kalitesi-Aerobik şartlar altındaki toprakta organik kimyasal maddelerin biyolojik parçalanabilirliği ile ilgili laboratuvar deneyleri kılavuzu

TS 10308 ISO 11464 Toprak kalitesi-Fiziko kimyasal analizler için numunelere uygulanan ön işlemler

TS 8337 ISO 11261 Toprak kalitesi-Toplam azot tayini- Geliştirilmiş kjeldahl metodu

TS EN ISO 17402 Toprak kalitesi-Toprak ve toprak malzemelerindeki bulaşanların biouygunluğunun tetkiki için seçim ve uygulama yöntemleri için özellikler ve kılavuz

TS EN ISO 25177 Toprak kalitesi- Alan toprak tanımı

TS EN ISO 28258 Toprak kalitesi - Toprak ile ilgili verilerin dijital değişimi

tst EN ISO 28258 Toprak kalitesi - Toprak ile ilgili verilerin dijital değişimi (ISO 28258:2013)

TS EN ISO 11074 Toprak kalitesi - Terimler ve tarifler

TS ISO 11265/Cor.1 Toprak kalitesi - Elektriksel öziletkenlik tayini

TS ISO 11465/Cor.1 Toprak kalitesi-Kuru madde ve suyun kütle esasına göre tayini-Gravimetrik metod

TS EN ISO 18589-7 Çevredeki radyoaktivitenin ölçümü - Toprak - Bölüm 7: Gama yayıcı radyonüklidlerin yerinde ölçülmesi

TS ISO 11259 Toprak kalitesi - Basit toprak tarifi

TS EN ISO 11260 (Eski no: TS ISO 11260) Toprak kalitesi - Etkin katyon değişim kapasitesi ve baz doygunluk seviyesinin baryum klorür çözeltisi ile tayini

TS ISO 11260:1997/T1(Numara tadili, TS EN ISO 11260) Toprak kalitesi - Etkin katyon değişim kapasitesi ve baz doygunluk seviyesinin baryum klorür çözeltisi ile tayini

TS ISO 14235 Toprak kalitesi- Sülfokromik asitle yükseltgeyerek organik karbon tayini

TS ISO 14239 Toprak kalitesi- Toprakta aerobit şartlarda organik kimyasal maddelerin parçalanmasının ölçülmesi için lâboratuvar kuluçka sistemleri

TS ISO 14507 Toprak kalitesi-Organik kirleticilerin tayini için numunelerin hazırlanması

TS EN ISO 16133:2011 Toprak kalitesi- Görüntüleme yöntemlerinin kurulumu ve bakımına dair kılavuz

TS ISO 15176 Toprak kalitesi - Yeniden kullanılması amaçlanan kazılmış toprak ve diğer toprak malzemelerin özellikleri

TS EN ISO 19258:2011 Toprak kalitesi- Geriplan değerlerinin tayini için kılavuz