trarbgzh-TWenfrkadefaru

Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS 3581 EN 26595 Su kalitesi-Toplam arsenik tayini-Gümüş dietilditiyokarbamat spektrofotometrik metot

TS 4956 EN 25813 Su kalitesi-Çözünmüş oksijen tayini-İyodometrik metot

TS 6550 EN 903 Su kalitesi-Metilen mavisi indeksinin (mbas) ölçülmesiyle anyonik yüzey aktif maddelerin tayini

TS 7526 EN 26777 Su kalitesi-Nitrit tayini-Moleküler absorbsiyon spektrometrik metot

TS 7924 EN 25663 Su kalitesi-Kjeldahl azotu tayini-Selenyumla parçalandıktan sonra

TS EN ISO 14402 su kalitesi - Akış analizi (fıa ve fa) ile fenol indeksinin tayini

TS 4957-2 EN 1899-2Su kalitesi- N günden sonra biyokimyasal oksijen ihtiyacının (boin) tayini- Bölüm 2: Seyreltilmemiş numuneler için metot

TS EN ISO 17495 Su kalitesi - Seçilmiş nitrofenollerin tayini - Kütle spektrometrik tayinli gaz kromotografisi ve katı-Faz ekstraksiyon metodu

TS EN ISO 15587-1 Su kalitesi-Sudaki seçilmiş elementlerin tayini için parçalanması-Bölüm 1: Kral suyunda parçalanma

TS EN ISO 15587-2 Su kalitesi-Sudaki seçilmiş elementlerin tayini için parçalanması-Böülm 2: Nitrit asitle parçalama

TS 8088 ISO 9965 Su kalitesi - Selenyum tayini - atomik absorpsiyon spektrometrik metot (hidrür tekniği)

TS EN ISO 15587-2 Su kalitesi - Sudaki seçilmiş elementlerin tayin için parçalama - Bölüm 2: Nitrik asitle parçalama

TS EN ISO 15587-1 Su kalitesi - Sudaki seçilmiş elementlerin tayini için parçalama - bölüm 1: Kral suyunda parçalama

TS EN ISO 15913 Su kalitesi - Bentazon, hidroksi benzonitril ve bazı fenoksi alkanoik herbisitlerin, katı faz özütleme ve türevlendirme sonrası gaz kromatografisi ile tayini

TS EN ISO 17495 Su kalitesi - Seçilmiş nitrofenollerin tayini - Kütle spektrometrik tayinli gaz kromotografisi ve katı-Faz ekstraksiyon metodu

TS EN ISO 15586 Su kalitesi - Grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi kullanılarak eser elementlerin tayini

TSE EN ISO 15680 Su kalitesi-Grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometri metodu ile eser elementlerin tayini

TS EN ISO 16588 Su kalitesi-Altı bileşenli maddelerin tayini-Gaz kromatografisi yöntemi

TS EN ISO 17993 Su kalitesi- Sudaki 15 polisiklik aromatik hidrokarbonların (pah) sıvı-Sıvı özütlemesinden sonra floresans dedektörlü hplcile tayini

TS EN ISO 16264 Su kalitesi- Fotometrik tayin ve akış analizi (fıa ve cfa) yoluyla çözünebilir silikatların tayini

TS EN ISO 9562 Su kalitesi - Adsorplanabilen organik bağlı halojenlerin (aox) tayini

TS EN 1889-2+A1 Yer altı maden makinaları - Yer altında çalışan hareketli makinalar - Güvenlik - Bölüm 2: Raylı lokomotifler

TS EN ISO 11885 Su kalitesi - İndüktif olarak eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometresi (ıcp-Oes) ile seçilen elementlerin tayini

TS EN ISO 23913 Su kalitesi- Krom vı tayini- Akış metodu (FIA ve CFA ) ve spektrometrik tayin.

TS EN ISO 11885 Su kalitesi - Seçilmiş elementlerin tümevarımlı olarak bağlanmış plazma optik emisyon spektrometresiyle (ICP-OES) tayini

TS EN ISO 10523 Su kalitesi - Ph tayini

TS EN ISO 10304-1/AC Su kalitesi-Çözünmüş iyonların sıvı iyon kromatografisi ile tayini - Bölüm 1: Bromür, klorür, florür, nitrat, nitrit, fosfat ve sülfat tayini

TS EN ISO 10523 Su kalitesi-Ph tayini

TS EN ISO 16265 Su kalitesi - Metilen mavisi aktif maddeler (mbas) indeksi - Sürekli akış analizi (cfa) kullanma metodu

TS EN ISO 18857-2 Su kalitesi - Belirli alkilfenollerin tayini - Bölüm 2: Katı faz özütlemesi ve türevlendirmesinden sonra süzülmemiş numunelerdeki alkilfenoller,etoksilatları ve bifenol a'nın gaz kromatografik-Kütle spektrometrik tayini

TS EN ISO 12846 Su kalitesi - Cıva tayini - Zengilleştirilmiş ve zengilleştirilmemiş atomik absorpsiyon spektrometre (aas) kullanma metodu

TS EN ISO 14403-1 Su kalitesi - Toplam siyanür ve serbest siyanürün akış analizi kullanılarak tayini (FIA ve CFA) - Bölüm 1: Akışa enjeksiyon analizinin kullanıldığı yöntem (FIA)

TS EN ISO 14403-2 Su kalitesi – Toplam siyanür ve serbest siyanürün akış analizi kullanılarak tayini (FIA ve CFA) – Bölüm 2: Sürekli akış analizinin kullanıldığı yöntem (CFA)

TS EN ISO 5814 Su kalitesi-Çözünmüş oksijen tayini-Elektrokimyasal sonda metodu

TS EN ISO 14403-1 Su kalitesi - Sürekli akış analiziyle toplam siyanür ve serbest siyanür tayini bölüm 1:

TS EN ISO 14403-2 Su kalitesi - Sürekli akış analiziyle toplam siyanür ve serbest siyanür tayini bölüm 2:

TS EN ISO 11885/T1 Su kalitesi - İndüktif olarak eşleşmiş plazma atomik emisyon spektrometresi (ıcp-Oes) ile seçilen elementlerin tayini

TS 6550 EN 903/T1 Su kalitesi - Metilen mavisi indeksinin (MBAS) ölçülmesiyle anyonik yüzey aktif maddelerin tayini

TS EN ISO 11206 Su kalitesi – Çözünmüş bromat tayini – İyon kromataografinin (IC) ve art kolon tepkimesinin (PCR) kullanıldığı yöntem

TS ISO 6265 Alp disiplini kayaklar - Biçim değiştirme yükünün ve kırılma yükünün tayini

TS EN ISO 12846 Su kalitesi – Cıva tayini – Zenginleştirmeli ve/veya zenginleştirme olmadan atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) yöntemi (ISO 12846:2012)

TS EN ISO 27108 Su Kalitesi- Seçilmiş zirai mücadele maddelerinin ve biyosid ürünlerinin tayini- Gaz kromatografi-kütle spektrometrisini (GC-MS) müteakip katı-sıvı mikroekstraksiyon (SPME) metodu kullanılarak

TS EN ISO 12010 Su kalitesi – Sudaki kısa zincirli poliklorlanmış parafinlerin (PKP’ler) tayini - Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve negatif iyon kimyasal iyonlaşma (NCI) yöntemi ile

TS ISO 17378-2 Su kalitesi - Arsenik ve antimon tayini – Bölüm 2: Hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometri yöntemi (HG-AAS)

tst EN ISO 12010 Su kalitesi – Sudaki kısa zincirli poliklorlanmış parafinlerin (PKP’ler) tayini - Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve negatif iyon kimyasal iyonlaşma (NCI) yöntemi ile (ISO 12010:2012)

tst EN ISO 27108 Su Kalitesi- Seçilmiş zirai mücadele maddelerinin ve biyosid ürünlerinin tayini- Gaz kromatografi-kütle spektrometrisini (GC-MS) müteakip katı-sıvı mikroekstraksiyon (SPME) metodu kullanılarak (ISO 27108:2010)

TS ISO 17378-2 Su kalitesi - Arsenik ve antimon tayini – Bölüm 2: Hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometrinin (HG-AAS) kullanıldığı yöntem 30

TS EN ISO 17632 Kaynak sarf malzemeleri- Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin gaz korumalı veya korumasız metal ark kaynağı için boru şeklindeki özlü elektrotlar- Sınıflandırma

TSE CEN/TS 16800 Fiziko - kimyasal analitik yöntemlerin geçerli kılınması için kılavuz

TS EN 16691 Su kalitesi- Tüm su numunelerinde seçili polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) tayini - Gaz kromatografi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ile birleşik SPE – diskleri ile katı faz özütlemesi (SPE) yönteminin kullanılması

TS EN 16693 Su kalitesi – Tüm su numunelerindeki organoklorin pestisitlerin (OKP) tayini – Gaz kromatografi kütle spektrometrisi ile birleşik (GK-KS) KHÖ-diskleri ile katı hâl özütleme kullanma yöntemi

TS EN 16694 Su kalitesi - Bütün su numulerinde seçilen polibromlu difenil eterin (PBDE) tayini – gaz kromatografisi - kütle spektrometrisi (GC- MS) ile birlikte katı faz özütlemesi (SPE) ile SPE – disklerin kullanıldığı yöntem

TS EN ISO 17943 Su kalitesi - Suda uçucu organik bileşiklerin tayini- Gaz kromatografi-kütle spektrometrisini (GC-MS) müteakip tepe boşluğu katı-sıvı mikroekstraksiyon (SPME) yönteminin kullanılması

TS EN ISO 18635 Su kalitesi – Sediment, kanalizasyon çamuru ve askıda (pertiküler) maddede kısa zincirli poliklorlanmış parafinlerin (PKP’ler) tayini - Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve elektron yakalama negatif iyonlaşma (ECNI) yöntemi kullanılması

TS EN ISO 17294-2 Su kalitesi – İndüktif olarak eşleşmiş plazma kütle spektrometrinin (ICP-MS) uygulanması – Bölüm 2: Uranyum izotopları dahil seçilmiş elementlerin tayini

TS EN 1233 Su kalitesi-Krom tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar

TS 3790 EN ISO 9963-1 Su kalitesi-Alkalinik tayini bölüm 1: Toplam ve bileşik alkalanitenin tayini

TS 4182 EN ISO 9963-2 Su kalitesi-Alkalinite tayini-Bölüm:2 karbonat alkalinitesinin tayini

TS 4234 ISO 10359-1 Su kalitesi-Florür tayini-Bölüm 1: İçilebilir ve az kirli sular için elektrokimyasal prob metodu

TS 4474 ISO 6059 Su kalitesi-Kalsiyum ve magnezyum toplamının tayini-Edta titrimetrik metot

TS 4957-1 EN 1899-1 Su kalitesi- N günden sonra biyokimyasal oksijen ihtiyacının tayini (boin) -Bölüm 1: Seyreltme ve allitiyoüre ilavesi ile aşılama metodu

TS 5489 EN ISO 7393-1 Su kalitesi-Serbest klor ve toplam klor tayini-Bölüm 1: N,n-Dietil-1,4-Fenilendiamin yanında titrimetrik metot

TS EN ISO 5961 Su kalites-Kadmiyum tayini-Atomik absorpsiyon metodu

TS 6227 ISO 6439 Su kalitesi - Fenol indeksi tayini - Damıtma sonrası 4-Aminoantipirin kullanılarak uygulanan spektrometrik metotlar

TS 6228 EN ISO 7980Su kalitesi- Kalsiyum ve magnezyum tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metot

TS 6229 EN ISO 7393-2 Su kalitesi- Serbest klor ve toplam klor tayini- Bölüm 2: Rutin kontroller için- N, n- Dieti- 1,4- Fenilendiamin kullanılan kolorimetrik metot

TS 6230 EN ISO 7393-3 Su kalitesi- Serbest klor ve toplam klor tayini- Bölüm 3: Toplam klor tayini için iyodometrik titrasyon metodu

TS EN ISO 6878 Su kalitesi-Fosfor tayini-Amonyum molibdat spektrometrik metot

TS ISO 7890-3 Su kalitesi- Nitrat tayini- Bölüm 3: Sülfosalisilik asit kullanılarak uygulanan spektrometrik metot

TS 8195 EN 1484 Su kalitesi- Toplam organik karbon (tok) ve çözünmüş organik karbon (çok) tayin kılavuzu

TS 8488 EN ISO 12020 (Eski no: TS 8488 ISO 12020)Su kalitesi-Alüminyum tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar

TS 8488 ISO 12020:1998/T1 (Numara tadili, TS 8488 EN ISO 12020) Su kalitesi-Alüminyum tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar

TS 8754 ISO 8165-1 Su kalitesi-Bazı monofenollerin tayini-Bölüm 1: Ekstraksiyonla zenginleştirildikten sonra gaz kromatografik metot

TS 9266 EN ISO 10301 Su kalitesi-Oldukça uçucu halojenli hidrokarbonların tayini-Gaz kromatografik metotlar

TS EN ISO 9377-2 Su kalitesi- Hidrokarbon yağ indeksinin tayini- Bölüm 2: Çözücü ekstrasyon ve gaz kromatografisi yöntemi

TS ISO 9390 Su kalitesi - Borat tayini - Azometin-H ile spektrometrik metot

TS 9483 ISO 10530 Su kalitesi-Çözünmüş sülfür tayini-Metilen mavisi kullanarak fotometrik metot

TS EN ISO 9562 Su kalitesi - Adsorplanabilen organik bağlı halojenlerin (aox) tayini

TS ISO 9964-2 Su kalitesi-Sodyum ve potasyum tayini bölüm 2: Potasyumun atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini

TS ISO 9964-1 Su kalitesi- Sodyum ve potasyum tayini bölüm 1: Atomik absorpsiyon spektroskopisi ile sodyum tayini

TS ISO 9964-3 Su kalitesi- Sodyum ve potasyum tayini bölüm 3: Sodyum ve potasyumun alev emisyon spektrometrisi ile tayini

TS EN ISO 10304-3 Su kalitesi-Sıvı iyon kromatografisi ile çözünmüş anyonların tayini bölüm 3:Kromat, iyodür, sülfit, tiyosiyanat ve tiyosülfat tayini

TS EN ISO 10304-4 (Eski no: TS ISO 10304-4) Su kalitesi- Sıvı iyon kromatografisi ile çözünmüş anyonların tayini bölüm 4: Az kirlenmiş sularda çözünmüş, klorat, klorür ve klorit tayini

TS EN ISO 10304-1 Su kalitesi-Çözünmüş florür, klorür, nitrit, ortofosfat, bromür, nitrat ve sülfat iyonlarının sıvı iyon kromatografisi ile tayini bölüm 1-Az kirlenmiş sular için metot

TS ISO 10348 Fotoğrafçılık-Banyo atıksuları-Gümüş muhtevasının tayini

TS ISO 10359-2 Su kalitesi-Florür tayini-Bölüm 2: Yaş yakma ve damıtma işleminden sonra inorganik bağlı florür tayini

TS ISO 10566 Su kalitesi - Alüminyum tayini - Pirokatekol viyole kullanılarak spektrometrik metot

TS EN ISO 10695 Su kalitesi - Bazı organik azot ve fosfor bileşiklerinin tayini - Gaz kromatografik metotlar

TS ISO 11083 Su kalitesi- Krom (vı) tayini-1,5- Difenil karbazit ile spektrometrik metot

TS ISO 11423-1 Su kalitesi - Benzen ve bazı türevlerinin tayini - Bölüm 1: Üst gaz fazı kullanılarak gaz kromatografik metot

TS ISO 11423-2 Su kalitesi - Benzen ve bazı türevlerinin tayini - Bölüm 2: Ekstraksiyon işleminin kullanıldığı gaz kromatografik metot

TS EN ISO 11905-1 Su kalitesi - Azot tayini - Kısım 1: Peroksodisülfat ile yükseltgeyerek parçalama metodu

TS EN 12260 Su kalitesi - Azot tayini - Bağlı azotun (tnb) azot oksitlere yükseltgenerek tayini

TS EN 12673 Su kalitesi- Suda bulunan bazı klorofenollerin gaz kromatografik tayini

TS ISO 13358 Su kalitesi- Kolaylıkla açığa çıkabilen sülfür tayini

TS EN ISO 13395 Su kalitesi-Nitrit azotu, nitrat azotu ve bunların toplamının akış analizi (cfa ve fıa) ve spektrometrik tespiti

TS EN 14207 Su kalitesi-Epiklorohidrin tayini

TS EN ISO 14402 Su kalitesi - Fenol indisi tayini - Akış analizi yoluyla (aea ve saa)

TS EN ISO 14911 Su kalitesi su ve atık sularda çözünmüş li+, na+, nh4, mn2+, ca2+, mg2+, sr2+ ve ba2+'nin tayini- İyon kromatografisi metodu

TS ISO 15089 Su kalitesi - Arıtma tesisi kalıntıları ve pestisitlerin seçici bağışıklık deneyleri ile tayini için kılavuz

TS EN ISO 15681-1 Su kalitesi - Akış analizi (fıa vecfa) ile ortofosfat ve toplam fosfor muhtevası tayini - Bölüm 1: Akış enjeksiyon analiz metodu

TS EN ISO 15681-2 Su kalitesi - Akış analizi (fıa vecfa) ile ortofosfat ve toplam fosfor muhtevası tayini - Bölüm 2: Sürekli akış analiz metodu

TS EN ISO 15682 Su kalitesi-Akış analizi (saa ve aea) ve fotometrik veya potansiyometrik metotla klorür tayini

TS EN ISO 15913 Su kalitesi - Bentazonlar ve hidroksibenzonitrilleri içeren seçilmiş fenoksialkanoik herbisitlerin katı faz özütleme ve türevlendirilmesinden sonra gaz kromatografisi ve kütle spektrometrisi kullanılarak tayini

TS EN ISO 16588/A1 Su kalitesi-Altı bileşenli maddelerin tayini-Gaz kromatografisi yöntemi

TS EN ISO 17294-1 -su kalitesi - İndüktif çift plazma kütle spektometri uygulaması (ıcp-Ms) - Bölüm 1: Genel kılavuz

TS EN ISO 17353 Su kalitesi- Kalaylı organik bileşiklerin tayini- Gaz kromatografisi metodu

TS EN ISO 17852 Su kalitesi - Civa tayini - Atomik floresans spektrometresi kullanan yöntem

TS EN ISO 18412 Su kalitesi - Krom (vı) tayini - Az kirlenmiş sular için fotometrik metot

TS EN ISO 18856 Su kalitesi- Bazı fitalatların gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi ile tayini

TS EN ISO 18857-1 Su kalitesi - Belirli alkilfenollerin tayini - Bölüm 1: Sıvı sıvı özütlemesi ve kütle seçimli tayinli gaz kromatografisi kullanılarak süzülmemiş numuneler için tayin metodu

TS EN ISO 21427-2/AC Su kalitesi- Mikronükleid indüksiyonunun ölçümleri ile genototoksisitesinin değerlendirilmesi- Bölüm 2: Hücre çizgisi v79 un kullanılarak karma popülasyon metodu

TS EN ISO 22032 Su kalitesi- Kanalizasyon çamuru ve sediment içinde seçilmiş polibromine edilmiş difenileterin tayini- Gaz kromatografi /kütle spektroskopisi ve ekstraksiyon metodu.

TS EN ISO 22478 Su kalitesi - Belirli patlayıcıların ve benzeri bileşiklerin tayini - Uv tayinli yüksek performanslı sıvı kromatografisi (gc-Ecd ve/veya gc-Ms tayini) metodu

TS EN ISO 23631 Su kalitesi - Dalapon, trikloroasetikasit ve belirli halojenli asetik asitlerin tayini - Sıvı-Sıvı özütleme ve türevlendirme sonrası gaz kromatografisi (gc-Ecd ve/veya gc-Ms tayini) metodu

TS EN ISO 23631/AC Su kalitesi - Dalapon, trikloroasetikasit ve belirli halojenli asetik asitlerin tayini - Sıvı-Sıvı özütleme ve türevlendirme sonrası gaz kromatografisi (gc-Ecd ve/veya gc-Ms tayini) metodu

TS 6289 ISO 6333 Su kalitesi-Mangan tayini-Formaldoksim spektrometrik metot