trarbgzh-TWenfrkadefaru

Suyun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 10707 (Eski no: TS ISO 10707)Su kalitesi - Sulu ortamda organik bileşiklerin nihai havalı (aerobik) biyolojik parçalanabilirliklerinin değerlendirilmesi - Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayini - Kapalı şişe deneyi

TS 8020 EN 26461-2 Su kalitesi-Sülfit indirgeyen havasız ortam (anaerob) bakteri (clostridia) sporlarının aranması ve sayılması bölüm 2: Membran süzme metodu

TS 6020 EN ISO 7346-1 Su kalitesi- Maddelerin tatlı su balığı [brachydanio rerio hamilton- Buchanan (teleostei, cyprinidae)] üzerindeki anlık öldürücü zehirliliğinin (toksisitesinin) tayini- Bölüm 1: Statik metot

TS 6021 EN ISO 7346-2 Su kalitesi- Maddelerin bir tatlı su balığı [brachydanio rerio hamilton- Buchanan (teleostei, cyprinidae)] üzerindeki akut öldürücü zehirliliğinin (toksisitesinin) tayini- Bölüm 2: Yarı statik metot

TS EN ISO 7899-1 Su kalitesi- Yüzey ve atık sularında bağırsak enterokoklarının tespiti ve sayımı- Bölüm 1: Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı)

TS EN ISO 11348-3 Su kalitesi-Vibrio ficherilerin ışık emisyonları üzerinde su örneklerinin inhibisyon etkilerinin tayini (Luminescent bakteri testi) Bölüm 3: Dondurularak kurutulmuş bakteri metodu

TS EN ISO 11348-2 Su kalitesi-Vibrio fischerilerin ışık emisyonları üzerinde su örneklerinin inhibisyon etkilerinin tayini (luminescent bakteri testi) bölüm 2: Sıvıda kurutma metodu ile

TS EN 2826 Havacılık serisi-Radyan ısı ve alevin etkisi altındaki metal olmayan malzemelerin yanma davranışı- Dumanda gaz bileşiklerinin tayini

TS EN 15972 Su kalitesi-Deniz pitoplantonlarının nitel ve nicel araştırmalarına dair kılavuz

TS EN ISO 8692 Su kalitesi - Tek hücreli yeşil algler kullanılarak tatlı sularda alg çoğalmasının önlenmesi deneyi

TS EN 14592:2008+A1Ahşap yapılar - Dübel tipi bağlantı elemanları - Gerekler

TS EN ISO 6341 Su kalitesi-Daphnia magna straus'un (cladocera, crustacea) hareketliliğinin engellenmesinin (inhibisyonu) tayini-Akut zehirlilik deneyi

TS EN 16161 Su kalitesi- Deniz ve tatlı su numunelerinde klorofil-a derişiminin tahmini için canlı organizmada adsorbsiyon teknikleri kullanımı için kılavuz

TS EN ISO 10870 Su kalitesi-Tatlı sularda nehir dibi makro omurgasızlar için numune alma metodunun ve cihazlarının seçimi

TS EN ISO 7827 Su kalitesi-Sulu ortamda organik bileşiklerin "hazır", "nihai" aerobik biyolojik parçalanabilirliğinin tespiti - Çözünmüş organik karbon (DOC) analizi metodu

TS EN ISO 10710 Su kalitesi – Deniz suyu ve hafif tuzlu sularda makro yosun Ceramium tenuicorne ile büyüme yavaşlatma deneyi

TS EN ISO 16665 Su kalitesi- Deniz yumuşak dip makrofaunasından kantitatif olarak numune alınması ve numunelerin hazırlanması kılavuz

TS EN 15910 Su kalitesi - Mobil hidroakustik yöntemlerle balık bolluğu tahmini için kılavuz

TS EN ISO 17994 Su kalitesi - Iki sayısal yöntemle mikroorganizmaların göreceli tekrar kazanımının karşılaştırması için gerekler

TS EN 13946 Su kalitesi- Nehir ve göllerden bentik diatomlardan rutin numune alınması ve hazırlanması için kılavuz

TS EN 14184 Su kalitesi - Akarsularda sucul makrofitlerin araştırılması için kılavuz

TS EN 14407 Su kalitesi - Akarsulardan ve göllerden ikiatomlu bentik numunelerin tanımlanması ve sayılması için kılavuz

TS EN 16493 Su kalitesi - Biyoçeşitlilik verileri, taksonomik kontrol listeleri ve anahtarların kaydedilmesi için adlandırma gerekleri

TS EN 16503 Su kalitesi - Geçiş ve kıyı sularının hidromorfolojik özelliklerini değerlendirilmesi için kılavuz standard

tst EN 13946 Su kalitesi- Nehir ve göllerden bentik diatomlardan rutin numune alınması ve hazırlanması için kılavuz

tst EN 14184 Su kalitesi - Akarsularda sucul makrofitlerin araştırılması için kılavuz

tst EN 14407 Su kalitesi - Akarsulardan ve göllerden ikiatomlu bentik numunelerin tanımlanması ve sayılması için kılavuz

tst EN 15910 Su kalitesi - Mobil hidroakustik yöntemlerle balık bolluğu tahmini için kılavuz

tst EN 16493 Su kalitesi - Biyoçeşitlilik verileri, taksonomik kontrol listeleri ve anahtarların kaydedilmesi için adlandırma gerekleri

tst EN 16503 Su kalitesi - Geçiş ve kıyı sularının hidromorfolojik özelliklerini değerlendirilmesi için kılavuz standard

tst EN ISO 16665 Su kalitesi- Deniz yumuşak dip makrofaunasından kantitatif olarak numune alınması ve numunelerin hazırlanması kılavuz (ISO 16665:2014)

TS EN ISO 14593 Su kalitesi- Sulu ortamda organik bileşiklerin nihai aerobik biyoparçalanabilirliğinin değerlendirilmesi - Sızdırmaz kaplarda inorganik karbon analizi yöntemi (sıvı üstü boşlukta CO2 deneyi) (ISO 14593:1999)

TS ISO 14442 Su kalitesi- Az çözünen maddeler, uçucu bileşikler metaller ve atık sularla alg büyümesini engelleme deneyleri için kılavuz

TS EN 14757 Su kalitesi- Çoklu gözenekli ağlarla balık numunesi alınması

TS EN 16695 Su kalitesi - Fitoplankton biyohacminin hesaplanmasına ait kılavuz

TS EN 16698 Su kalitesi - İç sulardan gelen fitoplanktondan nicel ve nitel numune alınmasına ait kılavuzluk

TS EN 16772 Su kalitesi - Nehirlerin hiporeik bölgesindeki omurgasızlardan numune alma yöntemleri için kılavuz

TS EN ISO 10253 Su kalitesi - Skeletonema sp. ve Phaeodactylum tricornutum ile deniz yosunu büyüme inhibisyon deneyi

TS 9092 ISO 10260/D1 Su kalitesi - Biyokimyasal parametrelerin ölçülmesi - Klorofil-a derişiminin spektrometrik tayini

TS EN ISO 5667-16 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 16: Numunelerin biyo-Deneyleri ile ilgili kılavuz

TS 6022 EN ISO 7346-3 Su kalitesi-Maddelerin bir tatlı su balığı [brachydanio rerio hamilton- Buchanan (teleostei, cyprinidae)] üzerindeki akut öldürücü zehirliliğinin (toksisitesinin) tayini- Bölüm 3: Sürekli akış metodu

TS EN ISO 6222 Su kalitesi- Kültürü yapılabilen mikroorganizmaların sayımı- Agar besiyerinde aşılama ile koloni sayımı

tst EN ISO 12010 Su kalitesi – Sudaki kısa zincirli poliklorlanmış parafinlerin (PKP’ler) tayini - Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve negatif iyon kimyasal iyonlaşma (NCI) yöntemi ile (ISO 12010:2012)  

tst EN ISO 27108Su Kalitesi- Seçilmiş zirai mücadele maddelerinin ve biyosid ürünlerinin tayini- Gaz kromatografi-kütle spektrometrisini (GC-MS) müteakip katı-sıvı mikroekstraksiyon (SPME) metodu kullanılarak (ISO 27108:2010)

TS ISO 17378-2Su kalitesi - Arsenik ve antimon tayini – Bölüm 2: Hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometrinin (HG-AAS) kullanıldığı yöntem

TS EN ISO 17632 Kaynak sarf malzemeleri- Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin gaz korumalı veya korumasız metal ark kaynağı için boru şeklindeki özlü elektrotlar- Sınıflandırma

TS EN 16691 Su kalitesi- Tüm su numunelerinde seçili polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) tayini - Gaz kromatografi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ile birleşik SPE – diskleri ile katı faz özütlemesi (SPE) yönteminin kullanılması

TS EN 16693 Su kalitesi – Tüm su numunelerindeki organoklorin pestisitlerin (OKP) tayini – Gaz kromatografi kütle spektrometrisi ile birleşik (GK-KS) KHÖ-diskleri ile katı hâl özütleme kullanma yöntemi

TS EN 16694 Su kalitesi - Bütün su numulerinde seçilen polibromlu difenil eterin (PBDE) tayini – gaz kromatografisi - kütle spektrometrisi (GC- MS) ile birlikte katı faz özütlemesi (SPE) ile SPE – disklerin kullanıldığı yöntem

TS EN ISO 17943 Su kalitesi - Suda uçucu organik bileşiklerin tayini- Gaz kromatografi-kütle spektrometrisini (GC-MS) müteakip tepe boşluğu katı-sıvı mikroekstraksiyon (SPME) yönteminin kullanılması

TS EN ISO 18635 Su kalitesi – Sediment, kanalizasyon çamuru ve askıda (pertiküler) maddede kısa zincirli poliklorlanmış parafinlerin (PKP’ler) tayini - Gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve elektron yakalama negatif iyonlaşma (ECNI) yöntemi kullanılması

TS EN ISO 17294-2 Su kalitesi – İndüktif olarak eşleşmiş plazma kütle spektrometrinin (ICP-MS) uygulanması – Bölüm 2: Uranyum izotopları dahil seçilmiş elementlerin tayini

TS EN 1233 Su kalitesi-Krom tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar

TS 3790 EN ISO 9963-1 Su kalitesi-Alkalinik tayini bölüm 1: Toplam ve bileşik alkalanitenin tayini

TS 4182 EN ISO 9963-2 Su kalitesi-Alkalinite tayini-Bölüm:2 karbonat alkalinitesinin tayini

TS 4234 ISO 10359-1 Su kalitesi-Florür tayini-Bölüm 1: İçilebilir ve az kirli sular için elektrokimyasal prob metodu

TS 4474 ISO 6059 Su kalitesi-Kalsiyum ve magnezyum toplamının tayini-Edta titrimetrik metot

TS 4957-1 EN 1899-1 Su kalitesi- N günden sonra biyokimyasal oksijen ihtiyacının tayini (boin) -Bölüm 1: Seyreltme ve allitiyoüre ilavesi ile aşılama metodu

TS 5489 EN ISO 7393-1 Su kalitesi-Serbest klor ve toplam klor tayini-Bölüm 1: N,n-Dietil-1,4-Fenilendiamin yanında titrimetrik metot

TS EN ISO 5961 Su kalites-Kadmiyum tayini-Atomik absorpsiyon metodu

TS 6227 ISO 6439 Su kalitesi - Fenol indeksi tayini - Damıtma sonrası 4-Aminoantipirin kullanılarak uygulanan spektrometrik metotlar

TS 6228 EN ISO 7980Su kalitesi- Kalsiyum ve magnezyum tayini- Atomik absorpsiyon spektrometrik metot

TS 6229 EN ISO 7393-2 Su kalitesi- Serbest klor ve toplam klor tayini- Bölüm 2: Rutin kontroller için- N, n- Dieti- 1,4- Fenilendiamin kullanılan kolorimetrik metot

TS 6230 EN ISO 7393-3 Su kalitesi- Serbest klor ve toplam klor tayini- Bölüm 3: Toplam klor tayini için iyodometrik titrasyon metodu

TS EN ISO 6878 Su kalitesi-Fosfor tayini-Amonyum molibdat spektrometrik metot

TS ISO 7890-3 Su kalitesi- Nitrat tayini- Bölüm 3: Sülfosalisilik asit kullanılarak uygulanan spektrometrik metot

TS 8195 EN 1484 Su kalitesi- Toplam organik karbon (tok) ve çözünmüş organik karbon (çok) tayin kılavuzu

TS 8488 EN ISO 12020 (Eski no: TS 8488 ISO 12020)Su kalitesi-Alüminyum tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar

TS 8488 ISO 12020:1998/T1 (Numara tadili, TS 8488 EN ISO 12020) Su kalitesi-Alüminyum tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar

TS 8754 ISO 8165-1 Su kalitesi-Bazı monofenollerin tayini-Bölüm 1: Ekstraksiyonla zenginleştirildikten sonra gaz kromatografik metot

TS 9266 EN ISO 10301 Su kalitesi-Oldukça uçucu halojenli hidrokarbonların tayini-Gaz kromatografik metotlar

TS EN ISO 9377-2 Su kalitesi- Hidrokarbon yağ indeksinin tayini- Bölüm 2: Çözücü ekstrasyon ve gaz kromatografisi yöntemi

TS ISO 9390 Su kalitesi - Borat tayini - Azometin-H ile spektrometrik metot

TS 9483 ISO 10530 Su kalitesi-Çözünmüş sülfür tayini-Metilen mavisi kullanarak fotometrik metot

TS EN ISO 9562 Su kalitesi - Adsorplanabilen organik bağlı halojenlerin (aox) tayini

TS ISO 9964-2 Su kalitesi-Sodyum ve potasyum tayini bölüm 2: Potasyumun atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini

TS ISO 9964-1 Su kalitesi- Sodyum ve potasyum tayini bölüm 1: Atomik absorpsiyon spektroskopisi ile sodyum tayini

TS ISO 9964-3 Su kalitesi- Sodyum ve potasyum tayini bölüm 3: Sodyum ve potasyumun alev emisyon spektrometrisi ile tayini

TS EN ISO 10304-3 Su kalitesi-Sıvı iyon kromatografisi ile çözünmüş anyonların tayini bölüm 3:Kromat, iyodür, sülfit, tiyosiyanat ve tiyosülfat tayini

TS EN ISO 10304-4 (Eski no: TS ISO 10304-4) Su kalitesi- Sıvı iyon kromatografisi ile çözünmüş anyonların tayini bölüm 4: Az kirlenmiş sularda çözünmüş, klorat, klorür ve klorit tayini

TS EN ISO 10304-1 Su kalitesi-Çözünmüş florür, klorür, nitrit, ortofosfat, bromür, nitrat ve sülfat iyonlarının sıvı iyon kromatografisi ile tayini bölüm 1-Az kirlenmiş sular için metot

TS ISO 10348 Fotoğrafçılık-Banyo atıksuları-Gümüş muhtevasının tayini

TS ISO 10359-2 Su kalitesi-Florür tayini-Bölüm 2: Yaş yakma ve damıtma işleminden sonra inorganik bağlı florür tayini

TS ISO 10566 Su kalitesi - Alüminyum tayini - Pirokatekol viyole kullanılarak spektrometrik metot

TS EN ISO 10695 Su kalitesi - Bazı organik azot ve fosfor bileşiklerinin tayini - Gaz kromatografik metotlar

TS ISO 11083 Su kalitesi- Krom (vı) tayini-1,5- Difenil karbazit ile spektrometrik metot

TS ISO 11423-1 Su kalitesi - Benzen ve bazı türevlerinin tayini - Bölüm 1: Üst gaz fazı kullanılarak gaz kromatografik metot

TS ISO 11423-2 Su kalitesi - Benzen ve bazı türevlerinin tayini - Bölüm 2: Ekstraksiyon işleminin kullanıldığı gaz kromatografik metot

TS EN ISO 11905-1 Su kalitesi - Azot tayini - Kısım 1: Peroksodisülfat ile yükseltgeyerek parçalama metodu

TS EN 12260 Su kalitesi - Azot tayini - Bağlı azotun (tnb) azot oksitlere yükseltgenerek tayini

TS EN 12673 Su kalitesi- Suda bulunan bazı klorofenollerin gaz kromatografik tayini

TS ISO 13358 Su kalitesi- Kolaylıkla açığa çıkabilen sülfür tayini

TS EN ISO 13395 Su kalitesi-Nitrit azotu, nitrat azotu ve bunların toplamının akış analizi (cfa ve fıa) ve spektrometrik tespiti

TS EN 14207 Su kalitesi-Epiklorohidrin tayini

TS EN ISO 14402 Su kalitesi - Fenol indisi tayini - Akış analizi yoluyla (aea ve saa)

TS EN ISO 14911 Su kalitesi su ve atık sularda çözünmüş li+, na+, nh4, mn2+, ca2+, mg2+, sr2+ ve ba2+'nin tayini- İyon kromatografisi metodu

TS ISO 15089 Su kalitesi - Arıtma tesisi kalıntıları ve pestisitlerin seçici bağışıklık deneyleri ile tayini için kılavuz

TS EN ISO 15681-1 Su kalitesi - Akış analizi (fıa vecfa) ile ortofosfat ve toplam fosfor muhtevası tayini - Bölüm 1: Akış enjeksiyon analiz metodu

TS EN ISO 15681-2 Su kalitesi - Akış analizi (fıa vecfa) ile ortofosfat ve toplam fosfor muhtevası tayini - Bölüm 2: Sürekli akış analiz metodu

TS EN ISO 15682 Su kalitesi-Akış analizi (saa ve aea) ve fotometrik veya potansiyometrik metotla klorür tayini

TS EN ISO 15913 Su kalitesi - Bentazonlar ve hidroksibenzonitrilleri içeren seçilmiş fenoksialkanoik herbisitlerin katı faz özütleme ve türevlendirilmesinden sonra gaz kromatografisi ve kütle spektrometrisi kullanılarak tayini

TS EN ISO 16588/A1 Su kalitesi-Altı bileşenli maddelerin tayini-Gaz kromatografisi yöntemi

TS EN ISO 17294-1 -su kalitesi - İndüktif çift plazma kütle spektometri uygulaması (ıcp-Ms) - Bölüm 1: Genel kılavuz

TS EN ISO 17353 Su kalitesi- Kalaylı organik bileşiklerin tayini- Gaz kromatografisi metodu

TS EN ISO 17852 Su kalitesi - Civa tayini - Atomik floresans spektrometresi kullanan yöntem

TS EN ISO 18412 Su kalitesi - Krom (vı) tayini - Az kirlenmiş sular için fotometrik metot

TS EN ISO 18856 Su kalitesi- Bazı fitalatların gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi ile tayini

TS EN ISO 18857-1 Su kalitesi - Belirli alkilfenollerin tayini - Bölüm 1: Sıvı sıvı özütlemesi ve kütle seçimli tayinli gaz kromatografisi kullanılarak süzülmemiş numuneler için tayin metodu

TS EN ISO 21427-2/AC Su kalitesi- Mikronükleid indüksiyonunun ölçümleri ile genototoksisitesinin değerlendirilmesi- Bölüm 2: Hücre çizgisi v79 un kullanılarak karma popülasyon metodu

TS EN ISO 22032 Su kalitesi- Kanalizasyon çamuru ve sediment içinde seçilmiş polibromine edilmiş difenileterin tayini- Gaz kromatografi /kütle spektroskopisi ve ekstraksiyon metodu.

TS EN ISO 22478 Su kalitesi - Belirli patlayıcıların ve benzeri bileşiklerin tayini - Uv tayinli yüksek performanslı sıvı kromatografisi (gc-Ecd ve/veya gc-Ms tayini) metodu

TS EN ISO 23631 Su kalitesi - Dalapon, trikloroasetikasit ve belirli halojenli asetik asitlerin tayini - Sıvı-Sıvı özütleme ve türevlendirme sonrası gaz kromatografisi (gc-Ecd ve/veya gc-Ms tayini) metodu

TS EN ISO 23631/AC Su kalitesi - Dalapon, trikloroasetikasit ve belirli halojenli asetik asitlerin tayini - Sıvı-Sıvı özütleme ve türevlendirme sonrası gaz kromatografisi (gc-Ecd ve/veya gc-Ms tayini) metodu

TS 6289 ISO 6333 Su kalitesi-Mangan tayini-Formaldoksim spektrometrik metot