trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ergonomi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 29241-2 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler bölüm 2: Görev özellikleri hakkında kılavuz

TS EN ISO 9241-7 Görüntü terminalleri (vdts) ile ofis çalışmasında ergonomik ölçüler - Bölüm 7: Görüntüdeki yansımalara karşı tedbirler

TS EN ISO 9241-8 Görüntü terminalleri (vdts) ile ofis çalışmasında ergonomik ölçüler- Bölüm 8: Renklendirme şartları

TS EN ISO 9241-14 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler- Bölüm 14: Menü dialogları

TS EN ISO 9241-6 Görüntü ekran terminalleri ile oifs çalışmalarında ergonomik ihtiyaçlar - Bölüm 6: Çalışma ortam klavuzu

TS EN ISO 9241-9 Görsel görüntü terminali (vdts) büro çalışmaları için ergonomik özellikler bölüm 9: Klavyesiz giriş cihazları için özellikler

TS EN ISO 9241-7 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 7: Yansımalı görüntü özellikleri

TS EN ISO 9241-9 Görsel görüntü terminalleri (VDT) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 9: Klavyesiz girdi cihazlarına ait özellikler

TS EN ISO 12894 Isıl çevrenin ergonomisi - Aşırı sıcak veya soğuk çevrelere maruz kalan bireylerin tıbbî gözetimi

TS EN ISO 11064-1 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 1: Kumanda merkezi tasarım prensipleri

TS EN ISO 11064-2 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 2: Kumanda odası düzenleme prensipleri

TS EN ISO 11399 Isıl ortamın ergonomisi- Prensipler ve ilgili uluslararası standardların uygulanması

TS EN ISO 12894 Isıl ortamın ergonomisi- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlara bireysel olarak maruz kalmanın tıbbî denetimi

TS EN ISO 10551 Isıl ortamın ergonomisi - Subjektif karar ölçüleri kullanarak ısıl ortamın etkisinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 13731 Ergonomi-Isıl ortam-Terimler ve semboller

TS EN ISO 14915-1 Çoklu ortam kullanıcı arayüzleri için yazılım ergonomisi - bölüm 1: Tasarım ilkeleri ve genel çerçeve

TS EN ISO 14915-3 Çoklu ortam kullanıcı arayüzleri için yazılım ergonomisi - Bölüm 3: Ortam seçimi ve birleşimi

TS EN ISO 14915-2 Çoklu ortam kullanıcı arayüzleri için yazılım ergonomisi - bölüm 2: Çoklu ortam dolaşım ve denetimi

TS EN ISO 14915-1 "çokluortam kullanıcı arabirimleri için yazılım ergonomisi - bölüm 1: Tasarım prensipleri ve çerçeve"

TS EN ISO 14915-2 çokluortam kullanıcı arabirimleri için yazılım ergonomisi - bölüm 2: Çokluortamda gezinme ve kontrol

TS EN ISO 14915-3 çokluortam kullanıcı arabirimleri için yazılım ergonomisi - bölüm 3: Ortam seçimi ve bileşimi

TS EN ISO 7933 Termal çevre ergonomileri-Beklenen ısıl gerilmenin hesaplanması yoluyla ısıl yüklerin analitik tayini ve yorumlanması

TS EN ISO 10075-3 Ergonomic principles related to mental workload - Part 3: Principles and requirements concerning methods for measuring and assessing mental workload

TS EN ISO 15265 Isıl ortamın ergonomisi - Isıl çalışma ortamlarında gerilme veya huzursuzluğun önlenmesi için risk değerlendirme stratejisi"

TS EN 1005-5 Makinaların güvenliği-İnsanın fiziksel performansı-Bölüm 5:Yüksek sıklıkta tekrarlayan elleçme için risk değerlendirmesi

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

TS EN ISO 9241-151 İnsanların sistemlerden-Ergonomik etkileşimi- Bölüm 151:Ağ kullanıcılarına yol gösterme

TS EN 547-1+ A1 Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 1: Vücudun tamamının makinalara ulaşması için gerekli açıklıkların boyutlarının tayinine ait prensipler

TS EN 547-2+ A1 Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 2: Giriş açıklıkları için gerekli boyutların belirlenmesine ait prensipler

TS EN 547-3+ A1 Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 3: Antropometrik veriler

TS EN 614-2+A1 Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - Bölüm 2: Makinaların tasarımı ile iş görevleri arasındaki etkileşimler

TS EN 547-1+A1 Makinelerde güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 1: Vücudun tamamının makinelere ulaşması amacıyla açıklıkların gereken boyutlarının tayini için prensipler

TS EN 614-2+A1 Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - Bölüm 2: Makinanın tasarımı ile iş görevleri arasındaki etkileşimler

TS EN ISO 13732-1 Isıl çevrenin ergonomisi - Yüzeylerle temasa karşı insan tepkilerinin değerlendirilme metotları - Bölüm 1: Sıcak yüzeyler

TS EN ISO 14738 Makinalarda güvenlik - Makinalarda bulunan çalışma alanlarının tasarımı için antropometrik gerekler

TS EN 894-1+A1 Makinelerde güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar - Bölüm 1: Gösterge ve kumanda tahrik tertibatı ile insan arasındaki etkileşim için genel esaslar

TS EN 894-2+A1 Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar - Bölüm 2: Göstergeler

TS EN 894-3+A1 Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatlarının tasarımı için ergonomik kurallar - Bölüm 3: Kumanda tahrik tertibatları

TS EN 1005-1+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 1005-2+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 2: Makinanın ve bileşen parçalarının elle kullanılması

TS EN 1005-3+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 3: Makinanın çalıştırılması için tavsiye edilen kuvvet sınırları

TS EN 1005-4+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 4 : Makinaya göre çalışma esnasındaki vücut duruşlarının ve hareketlerinin değerlendirilmesi

TS EN ISO 9241-151 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi bölüm 151: Dünya geneli ağ kullanıcı arayüzleri kılavuzu

TS EN ISO 9241-302 İnsan sistem etkileşimi ergonomisi- Bölüm 302: Elektronik gösterge üniteleri için terminoloji

TS EN 614-1+A1 Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - bölüm 1: Terminoloji ve genel prensipler

TS EN 1005-1+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 894-2+A1 Makinelerde güvenlik-Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar bölüm 2: Göstergeler

TS EN ISO 9920 Isıl çevrenin ergonomisi - Bir giyecek takımının ısıl yalıtımının ve buharlaşma direncinin tahmin edilmesi

TS EN ISO 9241-20 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 20: Bilgi/iletişim teknolojisi cihazları ve servisleri için erişilebilirlik kılavuzu

tst 201079614 Yaşlı insanlar için tasarımlanan boyutların kılavuzu  

TS EN 14434 Eğitim kurumları için yazı tahtaları - Ergonomik, teknik ve emniyet gerekleri ve bunlara dair deney yöntemleri

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN 894-4 Makinelerde güvenlik-Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar-Bölüm 4:Görüntüler ve kontrol işleticilerinin düzenlenmesi ve konumu

TS EN ISO 9241-210 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 210:İnteraktif sistemler için insan merkezli tasarım

TS EN 10051 Sürekli sıcak haddelenmiş, kaplanmamış çelik levha/sac ve geniş şeritlerden kesilmiş alaşımsız ve alaşımlı çelik - Boyut ve şekil toleransları

TS EN ISO 24500 Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products

TS EN ISO 24502 Ergonomi- Erişilebilir tasarım- Tüketici mamulleri için sesli siyallerinin ses basınç seviyeleri

TS EN ISO 9241-302 İnsan-Sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 302: Elektronik görsel göstergeler için terminoloji

TS EN ISO 26800 Ergonomi- Genel yaklaşım, prensipler ve kavramlar 31.01.2012 13.180

tst EN ISO 9241-305 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi- Bölüm 305: Elektronik görsel ekranlar ile ilgili optik laboratuvar deney metotları

tst EN ISO 9241-307 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi- Bölüm 307: Elektronik görsel ekranlar ile ilgili analiz ve uygunluk deney metotları

TS EN 13861 Makinalarda güvenlik - Makinaların tasarımında ergonomi standardlarının uygulanmasına dair kılavuz

TS EN ISO 9241-303 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 303: Elektronik görsel görüntüleme için kurallar

TS EN ISO 20685 Uluslararası uyumlu antropometrik veri tabanları için 3 b tarama metotları"

TS EN ISO 28803 Fiziki çevrenin ergonomisi - Özel gereksinimleri olan kişiler için uluslararası standartların uygulanması

TS EN ISO 28802 Fiziksel çevre ergonomisi - Çevrenin fiziksel ölçümlerini içeren çevre taramasıyla çevre denetlemesi ve insanların soyut tepkileri

TS EN ISO 9241 İnsan ergonomisi - Sistem etkileşimi - Bölüm 143: Formlar

TS EN ISO 15535 Antrometsis veritabanı hazırlığı için genel gereksinimler

TS EN 13861 Makina güvenliği - Makina tasarımında ergonomik standardların uygulanmasına dair kılavuz

TS EN ISO 9241-410:2008/A1 İnsan - Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 410 : Fiziksel girdi cihazları için tasarım kriterleri

TS EN ISO 9241-154 Insan-sistem etkileşimi Ergonomi - Bölüm 154: Etkileşimli sesli yanıt (IVR) uygulamaları

tst EN ISO 9241-129:2010 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 129: Yazılımın özelleştirilmesine dair kılavuz  

tst EN ISO 9241-210 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 210:İnteraktif sistemler için insan merkezli tasarım  

TS EN ISO 9241-171 İnsan - Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 171 : Yazılıma erişim kılavuzu

TS EN ISO 24501 Ergonomi- Erişilebilir tasarım- Renklendirilmiş ışık için yaş ile ilgili aydınlatma kontrastının özellikleri

TSE CEN ISO/TR 12296 Ergonomi - Sağlık sektöründe insanların elle taşınması

TS EN ISO 14738 Makinalarda güvenlik - Makinalarda bulunan çalışma alanlarının tasarımı için antropometrik gerekler

TS EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri

TSE CEN/CLC/ETSI TR 101551 Avrupa'da BİT ürün ve hizmetlerin kamu alımlarında uygun erişilebilirlik ödül kriterleri kullanımı ile ilgili kurallar

TSE CEN/CLC/ETSI TR 101550 EN 301 549 "Avrupa'da ICT ürün ve hizmetlerin kamu alımlarında uygun Erişilebilirlik gereksinimleri" ile ilgili Dokümanlar

TS EN 614-1+A1 Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - Bölüm 1: Terminoloji ve genel prensipler

tst ISO 7250-3 Teknolojik tasarım için temel insan vücudu ölçümleri - Bölüm 3: ISO standardlarında kullanılması için evrensel ve ulusal tasarım değerleri  

TSE CEN ISO/TR 7250-2 Teknolojik tasarım için insan vücudu temel ölçümleri - Bölüm 2: ISO üyesi ülke popülasyonundan alınan vücut ölçümlerinin istatistiksel özeti (ISO/TR 7250-2:2010)

TS EN 10051 Sürekli sıcak haddelenmiş, kaplanmamış çelik levha/sac ve geniş şeritlerden kesilmiş alaşımsız ve alaşımlı çelik - Boyut ve şekil toleransları

TSE CEN ISO/TR 7250-2 Teknolojik tasarım için temel insan vücudu ölçümleri - Bölüm 2: Uluslararası popülasyondan alınan vücut ölçümlerinin istatistiksel özeti

TS EN ISO 7730 Isıl çevrenin ergonomisi – PMV ve PPD indislerinin hesabını ve bölgesel ısıl konfor kriterlerini kullanarak ısıl konforun analitik olarak belirlenmesi ve yorumu

TS EN 13921 Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler

TSE CEN ISO/TR 7250-2/A1 Teknolojik tasarım için insan vücudu temel ölçümleri – Bölüm 2: Milli popülasyondan alınan vücut ölçümlerinin istatistiksel özeti (ISO/TR 7250-2:2010/Tadil 1:2013)

TS EN ISO 7250-1 Teknolojik tasarım için insan vücudu temel ölçümleri – Bölüm 1: Vücut ölçümü tarifleri ve işaretleri

TS EN ISO 15007-1 Karayolu taşıtları - Sürücünün seyir bilgisi ve kumanda sistemleri ile ilgili görsel davranışının ölçülmesi - Bölüm 1: Tarifler ve değişkenler (ISO 15007-1:2014)

TS EN ISO 7731 Ergonomi - Kamu alanları ve iş yerleri için tehlike sinyalleri - Sesli tehlike sinyalleri

TSE CLC/TS 50459-1 Demiryolları uygulamaları – Haberleşme, sinyalizasyon ve işlem sistemleri- Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi - Makinist - Makina arayüzü - Bölüm 1: ERTMS/ETCS/GSM-R bilgisinin sunulması için genel ilkeler

TSE CEN ISO/TR 7250-2/A1 Teknolojik tasarım için temel insan vücudu ölçümleri - Bölüm 2: Milli popülasyondan alınan vücut ölçümlerinin istatistiksel özeti

tst EN 12464-2 Işık ve aydınlatma - İş yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 2: Bina dışı iş yerleri

TSE CEN ISO/TR 9241-308 İnsan-sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 308: Yüzey iletimli elektron yayıcı göstergeler (SED) (ISO/TR 9241-308:2008)

TSE CEN ISO/TR 9241-309 İnsan-sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 309: Organik ışık yayıcı diyot (OLED) göstergeler (ISO/TR 9241-309:2008)

TSE CEN ISO/TR 9241-310 İnsan-sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 310: Görünebilirlik, estetik ve piksel kusurları ergonomisi (ISO/TR 9241-310:2010)

TS EN 16710-2 Ergonomi yöntemleri - Bölüm 2: Mesnet tasarımı için iş bir analizi metodlojisi

TS EN ISO 9241-161 İnsan-sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 161: Görsel kullanıcı-arayüz elemanları için kılavuz

TS EN ISO 9241-391 İnsan-sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 391: Işığaduyarlılık nöbetlerinin azaltılması için gereksinimler, analiz ve uyumluluk deney metotları

TS EN ISO 24504 Ergonomi- Engelsiz tasarım- Ürünler ve halka duyuru sistemleri için sözlü duyurularda ses basınç düzeyi

TS EN ISO 9241-920 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 920: Dokunsal ve haptik etkileşimler kılavuzu

TS EN ISO 6385 İş sistemlerinin tasarımında ergonomik prensipler

tst EN 16710-2 Ergonomi yöntemleri - Bölüm 2: Mesnet tasarımı için iş bir analizi metodlojisi

TS EN ISO 15005 Karayolu taşıtları - Ulaşım ve kontrol sistemlerinin ergonomik yönleri - İletişim yönetimi kuralları ve uygunluk işlemleri

TS EN ISO 15008 Karayolu taşıtları - Ulaşım bilgilerinin ve kontrol sistemlerinin ergonomik yönleri - Araç içi görsel sunum için özellikler ve test prosedürleri

TS EN ISO 9241-112 İnsan-sistem etkileşiminin ergonomisi- Bölüm 112: Bilginin gösterimi için ilkeler

TS EN ISO 9241-392 İnsan-sistem etkileşiminin ergonomisi- Bölüm 392: Stereoskopik görüntülerden kaynaklanan görsel yorgunluğun azaltılması için ergonomik öneriler

TS EN ISO 20685-2 Ergonomi - Uluslararası uyumlu antropometrik veritabanları için 3-D tarayıcı metodolojileri- Bölüm 2: Yüzey şeklinin değerlendirme protokolü ve göreceli işaret noktalarının tekrarlanabilirliği

TS EN ISO 24503:2011 Ergonomi- Erişilebilir tasarım-Tüketici mamullerinde dokunsal noktalar ve çubuklar

TS EN 547-2+A1 Makinelerde güvenlik-İnsan vücudu ölçümleri-Bölüm 2: Giriş açıklıkları için gerekli boyutların belirlenmesine ait kurallar

TS EN 547-3+A1 Makinelerde güvenlik-İnsan vücudu ölçüleri - Antropometrik veriler

TS EN 894-1+A1 Makinelerde güvenlik-Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar bölüm 1: Gösterge ve kumanda tahrik tertibatı ile insan arasındaki etkileşim için genel esaslar

TS EN 894-3+A1 Makinalarda güvenlik - Göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar - Bölüm 3: Kumanda tahrik tertibatları

tst EN 999+A1 Makinelerde güvenlik- Vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi

TS EN 1005-2+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı -Bölüm 2: Makinalara ve makinanın bileşenlerine elle yapılan taşıma ve muhafaza işlemleri

TS EN 1005-3+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 3: Makinalar kullanılırken tavsiye edilen kuvvet sınırları

TS EN 1005-4+A1 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 4: Makinaya göre çalışma esnasındaki vücut duruşlarının ve hareketlerinin değerlendirilmesi

TS EN 1005-5 Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - bölüm 5: Yüksek sıklıkta tekrar eden taşıma ve muhafaza işlemleri için risk değerlendirmesi

TS EN ISO 7250-1 Teknolojik tasarım için temel insan vücudu ölçümleri - Bölüm 1: Vücut ölçümü tarifleri ve işaretleri

TS EN ISO 7730 Orta dereceli termal ortamlar- Pmv ve ppd indislerinin tayini termal rahatlık için şartların belirlenmesi

TS EN ISO 7731 Ergonomi - Kamu alanları ve iş yerleri için tehlike sinyalleri - Sesli tehlike sinyalleri

TS EN ISO 8996 Termal çevre ergonomisi-Metabolik hızın tayini

TS EN ISO 9241-1 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 1: Genel giriş

TS EN ISO 9241-4 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler bölüm 4:Klavye özellikleri

TS EN ISO 9241-5 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler-Bölüm 5:İş istasyonu düzenleme ve yerleşimine ilişkin özellikler

TS EN ISO 9241-11 Görsel görüntü terminalleri (vtd) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler bölüm 11: Kullanılabilirlik kılavuzu

TS EN ISO 9241-12 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler- Bölüm 12: Bilgilerin sunulması

TS EN ISO 9241-13 Görüntü terminalleri (vdts) ile ofis çalışmasında ergonomik ölçüler böülm 13: Kullanıcı kılavuzu

TS EN ISO 9241-15 Görüntü terminalleri (vdts) ile ofis çalışmasında ergonomik ölçüler böülm 15: Komut dialogları

TS EN ISO 9241-16 Görüntü ekran terminalleri ile ofis çalışmalarında ergonomik ihtiyaçlar - Bölüm 16: Doğrudan işleme / yönlendirme diyalogları

TS EN ISO 9241-8 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 8: Görüntü renklerine ait özellikler

TS EN ISO 9241-6 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler-Bölüm 6:İş ortamı için kılavuz

TS EN ISO 9241-129:2010 İnsan-Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 129: Yazılımın özelleştirilmesine dair kılavuz

TS EN ISO 9241-1/A1 Görsel görüntü terminalleri (vdt) ile büro çalışmalarına ait ergonomik özellikler - Bölüm 1: Genel giriş

TS EN ISO 9241-171 İnsan - Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 171 : Yazılıma erişim kılavuzu

TS EN ISO 9241-300 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 300: Elektronik görsel görüntüleme kurallarına giriş

TS EN ISO 9241-304 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 304: Elektronik görsel görüntüleme için kullanıcı performansı deney metotları

TS EN ISO 9241-305 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 305: Elektronik görsel görüntüleme için optik laboratuvar deney metotları

TS EN ISO 9241-306 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 306: Elektronik görsel görüntüleme için alan değerlendirme metotları

TS EN ISO 9241-307 İnsan-Sistem etkileşmesi ergonomiği - Bölüm 307: Elektronik görsel görüntüleme için analiz ve uygunluk deney metotları

TS EN ISO 9241-400 İnsan-Sistem etkileşimi ergonomisi - Bölüm 400: Prensipler ve fiziksel girdi cihazlarının özellikleri

TS EN ISO 9241-410 İnsan - Sistem etkileşiminin ergonomisi - Bölüm 410 : Fiziksel girdi cihazları için tasarım kriterleri

TS EN ISO 9886 Ergonomi - Isıl zorlanmanın fizyolojik ölçmelerle değerlendirilmesi

TS EN ISO 10075-1 (Eski no: TS ISO 10075) Zihinsel çalışma yükü ile ilgili ergonomik kurallar-Genel terimler ve tarifler

TS EN ISO 10075-2 (Eski no: TS ISO 10075-2) Zihinsel çalışma yükü ile ilgili ergonomik kurallar-Bölüm 2:Tasarım kuralları

TS ISO 10075:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 10075-1)Zihinsel çalışma yükü ile ilgili ergonomik kurallar - Genel terimler ve tarifler

TS ISO 10075-2:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 10075-2) Zihinsel çalışma yükü ile ilgili ergonomik kurallar-Bölüm 2:Tasarım kuralları

TS EN ISO 11064-3 Kontrol merkezlerinin ergonomik dizaynı - Bölüm 3: Kontrol odası yerleşimi

TS EN ISO 11064-6 Kumanda merkezilerinin ergonomik tasarımı - Bölüm 6: Kumanda merkezleri için çevre ile ilgili kurallar

TS EN ISO 11064-5 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı - Bölüm 5 : Göstergeler ve kumandalar

TS EN ISO 11064-3/AC Kontrol merkezlerinin ergonomik dizaynı - Bölüm 3: Kontrol odası yerleşimi

TS EN ISO 11079 Isıl çevrenin ergonomisi - Giydirilmiş yalıtım (ıreq) ve yerel soğutma etkilerinin kullanıldığı soğuk gerilmenin tayini ve yorumlanması

TS EN ISO 11399 Isıl çevrenin ergonomisi - İlgili standardların prensipleri ve uygulamaları

tst EN ISO 13406-2 Düz panel esas alınan görsel görüntü ekranları ile çalışmanın ergonomik ihtiyaçları - Bölüm 2 : Düz panel görüntü ekranları için ergonomik ihtiyaçlar

TS EN ISO 13732-3 Isıl çevrenin ergonomisi - Yüzeylerle temasa karşı insan tepkilerinin değerlendirilme metotları - Bölüm 3: Soğuk yüzeyler

TS EN ISO 14505-2 Isıl ortamın ergonomisi - Araçların içindeki ısıl ortamın değerlendirilmesi - Bölüm 2: Eşdeğer sıcaklığın belirlenmesi

TS EN ISO 14505-2/AC Isıl ortamın ergonomisi - Araçların içindeki ısıl ortamın değerlendirilmesi - Bölüm 2: Eşdeğer sıcaklığın belirlenmesi

TS EN ISO 14505-3 Isıl çevrenin ergonomisi - Taşıtlarda ısıl çevrenin değerlendirilmesi - Bölüm 3: Denekler kullanılarak ısıl konforun değerlendirilmesi

TS EN 14750-1 Demiryolu uygulamaları - Şehir içi ve banliyö çeken ve çekilen taşıtlar için havalandırma - Bölüm 1: Konfor parametreleri

TS EN 14750-2 Demiryolu uygulamaları - Şehir içi ve banliyö çeken ve çekilen taşıtlar için havalandırma - Bölüm 2: Tip deneyleri

TS EN ISO 15536-1 Ergonomi- Bilgisayar mankenler ve vücut şablonları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 15536-2 Ergonomi - Bilgisayar manken yazılımları ve vücut modelleri - Bölüm 2: Bilgisayar manken yazılım sistemleri için fonksiyonların doğrulanması ve boyutların onaylanması

TS EN ISO 15537 Sanayi tipi mamullerin ve tasarımların antropometrik bakımından deneyleri için deneklerin seçilmesi ve kullanılması ile ilgili prensipler"

TS EN ISO 15743 Isıl ortam ergonomisi - Soğuk çalışma alanları - Risk değerlendirme ve yönetim

 

TS EN ISO 17287 Karayolu taşıtları - Taşıma bilgilerinin ve kontrol sistemlerinin ergonomik özellikleri - Araç sürülmesi esansında uygun kullanımı belirleme/değerlendirme işlemleri