trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC Test Laboratuvarı Nasıl Olmalı?

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) testlerini yapacak laboratuvarların herşeyden önce yerli veya yabancı bir akreditasyon kuruluşundan, TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekliliklerine uygun şekilde akredite olmaları gerekmektedir (TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı). Söz konusu laboratuvarlar ancak bu durumda gerçekleştirecekleri ölçümlerin, testlerin, analizlerin, değerlendirmelerin ve muayenelerin hatasız, güvenilir, doğru ve kaliteli olmasını sağlayabilirler. Ayrıca ancak bu durumda düzenleyecekleri raporlar uluslararası alanda kabul görebilir.

EMC test laboratuvarları için ikinci koşul, eğitimli, deneyimli ve işinde uzman, nitelikli çalışanlara sahip olmaktır. Laboratuvar yönetimi ve çalışanlar, yapılacak çalışmaların kalitesini olumsuz yönde etkileyecek her türlü mali ve ticari baskılardan uzak durmak zorundadır. Laboratuvarlar bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır.

Üçüncü koşul, müşteri bilgilerinin korunmasına ve gizliliğine önem vermektir. Laboratuvar yönetimi, müşterilere ait bilgilerin gizli tutulmasını ve tescilli haklarının korunmasını sağlayacak süreçleri belirlemiş ve uyguluyor olmak zorundadır.

Dördüncü koşul, laboratuvar yönetiminin ve çalışanlarının, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve dürüst davranma konusunda müşterilerinin güvenini sarsacak herhangi bir faaliyette bulunmamaları gerektiğidir. Üst yönetim bu yönde politika ve ilkeleri belirlemiş ve uyguluyor olmak zorundadır.

Beşinci koşul laboratuvar yönetiminin gerekli kalite yönetim sistemlerini işletmede kurmuş, gerekiyorsa bunların belgelerini almış ve gerekliliklerini yerine getiriyor olması gerekmektedir. Laboratuvar dahilinde bütün iş süreçleri, görev tanımları ve yetki ve sorumluluklar tespit edilmiş ve çalışanlara duyurulmuş olması gerekmektedir.

EMC test laboratuvarları için altıncı koşul, laboratuvar dahilinde modern ölçüm, test ve analiz cihazlarının kullanılması, teknik altyapı yatırımlarının zamanında ve yerinde yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu cihazların kalibrasyonlarının takip ediliyor olması ve uygun elemanların bu cihazları kullanmalarının sağlanması gerekmektedir.

Nihayet son bir koşul, laboratuvar yönetiminin, teknolojik alandaki yenilikleri takip etmesi, yeni ölçüm ve test yöntemleri konusunda zamanında bilgilenmeleri, imkanlar doğrultusunda bu yöntemleri uygulamaları, gerekli yatırımları zamanında yapabilmeleri ve çalışanların bu yöndeki eğitim ve bilgi eksikliklerinin tamamlanması yönünde çaba göstermeleri gerekmektedir.

Elektrik ve elektronik dünyasında gelişmeler devam ettikçe elektromanyetik uyumluluk probblemi hep olacaktır.