• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

İmisyon Gaz Ölçümleri

Avrupa Birliği ülkelerinde, ülkemizde ve birçok yabancı ülkede temiz hava politikaları uygulanmaktadır. Bu politikaların amacı, solunan havanın mümkün olduğunca doğal özelliklerini korumak ve ortam havasının bu doğal düzeyde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle resmi ve özel birçok kuruluş tarafından, havanın kirlenmesine neden olan emisyonlara ve bu emisyonların insan sağlığına, bitkilere ve bütün canlılara olan etkilerine yönelik veriler toplanmakta, değerlendirilmekte, temiz hava stratejileri belirlenmekte ve modeller geliştirilmektedir.

Esas olarak gaz veya katı durumda bulunan bir takım hava kirleticileri, havada farklı şekilde hareket etmektedir. Gaz durumundaki kirleticiler çok uzak mesafelere rüzgar ve iklim koşullarına bağlı olarak taşınabilir. Katı durumda bulunan kirleticiler ise genelde kaynağına yakın yerlere çökerler.

Emisyon ifadesi ile kimyasal işlemler ve yakma süreçleri ile ortam havasına karışan her türlü gaz ve partiküller anlatılmak istenir. Bir aracın egzozundan çıkan gazlar veya bir işletmenin bacasında çıkan gazlar emisyondur. İmisyon ifadesi ile havada bulunan, solunan ve ölçülebilen her türlü gaz ve partiküller kastedilmektedir. İmisyon ölçümlerinde esas alınan birkaç parametre şunlardır:

      Çevre havasında partikül madde (PM10 ve PM2,5 ölçümleri)

      Kükürt dioksit (SO2)

      Azot oksitler (NOx)

      Uçucu organik bileşikler (VOC)

      Metan (CH4) veya metan olmayan hidrokarbon (NMHC)

      Karbon monoksit (CO)

      Ozon (O3)

      Yarı uçucu organikler (PAH ve benzerleri)

      Çöken toz ölçümü

      Uzun vadeli çöken toz ölçümü

Teknolojinin bu kadar gelişmesi yaşamı kolaylaştırsa da beraberinde bir takım problemler de getirmektedir. Bu açıdan alıcı ortamları izlemek, buna yönelik altyapıyı kurmak, çevre kirliliği ile ilgili test, ölçüm ve analizleri yapmak ve bu çalışmaların düzenli olmasını sağlamak her zamankinden daha önemli bir hal almıştır.

Yetkili laboratuvarlarda çeşitli imisyon ölçümleri yapılmaktadır. Bu çerçevede kuruluşumuz da gaz ölçümleri kapsamında imisyon gaz ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.