• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • მე info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

ლიფტი პერიოდული კონტროლი და ინსპექცია

ლიფტები არიან იმ მოხსენებებისა და გადამცემებისგან, რომლებიც სერიოზულ რისკებს ახორციელებენ ადამიანის ჯანმრთელობისა და ქონებრივი უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ, მეცნიერების, მრეწველობისა და ტექნოლოგიების სამინისტრომ გამოუშვა ლიფტი ოპერაცია, მოვლა და პერიოდული კონტროლის რეგულირება 2015- ში. ეს რეგულაცია გამოქვეყნდა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ხალხი და სატვირთო ავტომანქანები, რომლებიც არ არიან საფრთხეს უქმნიან სიცოცხლისა და ქონების უსაფრთხოებას. რეგულირება მოიცავს ლიფტების, რეგულარული შემოწმების, არსებული ლიფტების, გაყიდვების და გარანტიების და მწარმოებლების პირობების შესრულების პრინციპებს.

ამ რეგლამენტის თანახმად, ხალხისა და ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებული ლიფტები უნდა შემოწმდეს ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ და ორი წლის შემდეგ. ეს კონტროლი ხორციელდება ადამიანთა სიცოცხლესა და საკუთრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალიტეტები პასუხისმგებელნი არიან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ლიფტები შეამოწმებენ A ტიპის ტიპის ინსპექტირების ორგანოს ამ გზით და მონიტორინგს ხორციელდება თუ არა ეს შემოწმებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ უფლებამოსილება, დაიყვანონ და დაიყვანონ ლიფტები.

ლიფტების რეგულარული ინსპექტირება ხდება ინსპექტირების, ტესტირებისა და ტესტირების პერსონალის, მექანიკური ინჟინრების, მექანიკური ტექნიკოსების, მაღალტექნიკოსების, ელექტრონულ ელექტრონული ინჟინრების ან ლიფტების რეგულარული ინსპექტირებისთვის მომზადებული პირების მიერ.

ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ დებულება სამუშაო მოწყობილობის გამოყენებაში არეგულირებს სამუშაო პირობებში გამოყენებული ლიფტებისა და აღჭურვილობის გამოყენებისას ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით მინიმალური პირობების დაცვას.

ჩვენი კომპანია ახორციელებს ლიფტების პერიოდულ კონტროლს და ინსპექტირებას, შიდა და უცხოური ინსტიტუტების მიერ გამოქვეყნებული შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციების და სტანდარტებისა და ტესტირების მეთოდების შესაბამისად. ამ კვლევებში განხილული რამდენიმე სტანდარტია:

  • TS EN 13015 + A1 ლიფტებისა და ესკალატორების მოვლა-შენახვა - ინსტრუქციის ინსტრუქციის წესები
  • TS EN 81-3 + A1 ლიფტები - უსაფრთხოების წესები მშენებლობისა და შეკრებისთვის - ნაწილი X: ელექტრო და ჰიდრავლიკური მომსახურების ლიფტები
  • TS EN 81-20 უსაფრთხოების წესები ლიფტების მშენებლობასა და მონტაჟზე - ლიფტები პირებისა და საქონლის ტრანსპორტირებისთვის - ნაწილი X: პირებისა და საქონლის ლიფტები
  • TS ISO 9386-1 უნარშეზღუდული ადამიანების ენერგო-ამოძრავებელი ლიფტების პლატფორმები - უსაფრთხოება, ზომები და ფუნქციონირების ფუნქცია - ნაწილი 1: ვერტიკალური ლიფტების პლატფორმები
  • TS EN ISO 14798 ლიფტები, ესკალატორები და ესკალატორები - რისკის შეფასება და რისკის შემცირება