• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • მე info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

ლიფტი ინსპექტირება

ლიფტის სარემონტო და ოპერაციების რეგლამენტის შესაბამისად, ლიფტების წლიური რეგულარული შემოწმება უნდა განხორციელდეს აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოების მიერ. აღნიშნული რეგულირება მიზნად ისახავს ადამიანისა და ტვირთის გადაზიდვაში გამოყენებული ლიფტების გამოყენებას ისე, რომ არ საფრთხეს უქმნის გარემოს, ხალხსა და ცოცხალ ცხოვრებას. შესაბამისად, რეგულირება არეგულირებს ლიფტების ოპერაციის, მოვლა-შენახვის, ყოველწლიური ინსპექტირების, სამსახურის მომსახურების შემოწმებას და წესების დაცვას და შემდგომში გაყიდვების მომსახურებას.

მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გაცემული ლიფტი რეგლამენტი (95 / 16 / AT) დაფარავს საბაზისო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რომლებშიც უნდა დააკმაყოფილონ ბაზრები.

აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოები არიან ინსპექტირების ორგანოები, რომლებიც აკრედიტებულია TS EN ISO / IEC 17020 სტანდარტით, რეგულარული ინსპექტირების ჩატარება და ლიფტების ინსპექტირება. ლიფტების შემოწმების შემდეგ, ამ ინსტიტუტებმა დაადასტურეს, რომ ლიფტების რეგულაციების შესაბამისად დამონტაჟდა ლიფტები.

ამასთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტები ასევე პასუხისმგებელნი არიან აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოების ავტორიზაციისთვის, რათა უზრუნველყონ მათი საზღვრების შესვლის ლიფტების რეგულარული შემოწმება და უზრუნველყონ კონტროლის მექანიზმები. ამ საქმიანობის მიზანია უზრუნველყოს ხალხის უსაფრთხოება და ტვირთის უსაფრთხოება. აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოებმა უნდა შეასრულონ თავიანთი საქმიანობა ობიექტური და დამოუკიდებელი ფორმით.

ინსპექტირებისა და ტესტირების საშუალებებით ლიფტების გენერალური შემოწმება ქვემოთ მოცემულია შემდეგი სერვისები:

 • ლიფტი და ექსკალატორიზაციის მომსახურება
 • ლიფტი პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • ესკალატორების და ქამრების პერიოდული შემოწმება და შემოწმება
 • პერიოდული შემოწმება და დატვირთვისა და ადამიანის ლიფტის შემოწმება
 • პერიოდული შემოწმება და წინა ლიფტის შემოწმება
 • სამშენებლო ლიფტისა და წინა ლიფტის პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • მომსახურების ლიფტით პერიოდული შემოწმება და ინსპექტირება
 • ელექტრო და ჰიდრავლიკური ლიფტების პერიოდული შემოწმება და შემოწმება
 • პერიოდული შემოწმება და საკაბელო სატრანსპორტო სისტემების ინსპექტირება, რომელიც განკუთვნილია ადამიანებისთვის

რეგულარული ინსპექტირებისა და ლიფტების ინსპექტირების შესახებ კიდევ ერთი სამართლებრივი რეგულაცია არის ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების რეგულაცია შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სამუშაო აპარატის გამოყენებაზე, რომელიც ეფუძნება ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობის საფუძველზე. აღნიშნული რეგულაცია არეგულირებს ლიფტების გამოყენების დროს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნებს. შესაბამისად, ადამიანი და სატვირთო გადაზიდვების ლიფტები უნდა შემოწმდეს წელიწადში ერთხელ, თუ სხვა სტანდარტები არ არის საჭირო შესაბამისი სტანდარტებისთვის.

რემონტის, სარემონტო და პერიოდული ინსპექციების (დანართი 3) დებულების დანართში, ადამიანის და სატვირთო-მოძრავი ლიფტები შედის ჯგუფების მოხსნისა და გადმოცემის საშუალებით. ეს არის სამართლებრივი ვალდებულება, რომ განახორციელოს მექანიზმები, რომლებიც ტექნიკურმა ტექნიკოსებმა ან ტექნიკოსებმა განახორციელეს. გარდა ამისა, მას შემდეგ, რაც ლიფტები აღჭურვილია ელექტრონული კონტროლის სისტემით, ასევე უნდა ჩართული იყვნენ ელექტროენერგიის კონტროლირებადი ადამიანები.

 

ჩვენი კომპანია ახორციელებს ლიფტების ინსპექტირებას ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიერ გამოცემული შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების და სტანდარტებისა და ტესტირების მეთოდების შესაბამისად.