• (+90) 212 702 00 00
  • (+90) 532 281 01 42
  • من info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC سوالات متداول

EMC چیست، چرا آزمایش EMC انجام می شود، سوالاتی نظیر اینکه در این آزمایش ها همیشه از شما خواسته شده است. با این حال، سوالاتی نیز وجود دارد که به نکات ناشناخته می پردازند. در اینجا چند مورد از این سؤالات و پاسخهای آنها وجود دارد:

  • شرایطی که نشان می دهد سازگاری الکترومغناطیسی یک دستگاه یا سیستم الکتریکی یا الکترونیکی چیست؟

اساسا سه شرایط وجود دارد. نخستین شرط این است که این دستگاهها خود تداخل الکترومغناطیسی را ایجاد نمی کنند. شرایط دوم این است که از تداخل الکترومغناطیسی از یک دستگاه دیگر تحت تاثیر قرار نمی گیرد. شرط سوم این است که با سایر دستگاه ها و سیستم ها ارتباط برقرار نمی کند (همچنین خود سازگاری نامیده می شود).

  • موج الکترومغناطیسی چیست؟

امواج الکترومغناطیسی یک شکل ارتعاش هستند که می توانند از طریق فضای هوایی و فضا سفر کنند. امواج رادیویی، مایکروویو، اشعه مادون قرمز، نور مرئی، اشعه ماوراء بنفش، اشعه X و اشعه گاما امواج الکترومغناطیسی هستند. این امواج الکترومغناطیسی بر اساس طول موج و انرژی طبقه بندی می شوند. امواج الکترومغناطیسی از اجزای میدان مغناطیسی و میدان مغناطیسی تشکیل شده است که عمود بر یکدیگر هستند.

  • عواملی که محیط الکترومغناطیسی را مشخص می کنند چیست؟

فاکتور اول فرکانس است. فرکانس تعداد ارتعاشات در هر فرکانس موج الکترومغناطیسی و فرکانس ارتعاش است. مقادیر فرکانس و طول موج امواج الکترومغناطیسی از یکدیگر متفاوت هستند. امواج الکترومغناطیسی با طول موج های مختلف دارای خواص مختلف هستند. عامل دوم که محیط الکترومغناطیسی را مشخص می کند، شدت انرژی الکترومغناطیسی است.

  • هنگامی که آزمون EMC آغاز شد؟

اولا، مشکلات سازگاری الکترومغناطیسی در طول جنگ جهانی دوم بوجود آمدند. قبل از این تاریخ، وجود چنین مشکلی شناخته نشده بود. در طول جنگ، مشکلات ناشی از برخورد سیستم های پرواز و سیستم های ارتباطی هواپیما وجود داشت. در آن زمان، علت مشکلات به سرعت درک نشد. مطالعات بعدی نشان داده اند که این مشکلات ناشی از امواج الکترومغناطیسی هستند که توسط سیستم ها منتشر می شوند. این است که چگونه استانداردهای EMC ایجاد شده است.

  • تست EMC چگونه انجام می شود؟

آزمون EMC به دو روش انجام می شود: انتشار و ایمنی (یا حساسیت). هر دو روش آزمون در دو روش مختلف اجرا می شوند: هدایت و تابش. در آزمایش های هدایت، مقدار جریان و ولتاژ دستگاه یا سیستم اندازه گیری می شود. در آزمایش های تابش، میدان الکتریکی و مقادیر میدان مغناطیسی اندازه گیری می شوند.