• +90 212 702 00
  • +90 532 281 01
  • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Certifikát REACH

Certifikát shody s nařízením REACH nebo certifikát REACH je dokument uvádějící, že výrobek, ke kterému náleží, splňuje zásady směrnice Evropské unie REACH 1907 / 2006. Certifikát REACH vydává nestranný a nezávislý příslušný orgán, který testuje a analyzuje produkty a vyhodnocuje je v souladu s požadavky směrnice.

Pokud látka nebo směs spadající do oblasti působnosti směrnice přesahuje objem výroby 1 tun za rok, musí být každá látka registrována podle směrnice REACH. Tyto záznamy jsou vedeny Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a poskytují registrační číslo REACH.

Cílem této směrnice je na jedné straně vytvořit alternativní metody hodnocení nebezpečnosti látek a na jedné straně zvýšit konkurenceschopnost a inovace s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Nařízení REACH je také důležité pro zajištění volného pohybu těchto látek v rámci Evropské unie.

Pokud je výrobek typu oděvů, hraček a elektrických spotřebičů velmi důležitý (SVHC, látka vzbuzující velmi velké obavy) nebo obsahuje-li některou z látek uvedených v příloze směrnice REACH, Jsou požadovány testy podle nařízení REACH.

V současné době žádná země neumožňuje dovoz jakéhokoli výrobku obsahujícího více než 0.1 hmotnostních procent úzkostné látky (SVHC) nebo která nesplňuje požadavky na omezení podle nařízení REACH. Tyto produkty není možné nabízet spotřebitelům v zemích Evropské unie.

Ve směrnici REACH je látka definována takto: Látka je chemický prvek a jeho sloučeniny získané v důsledku jeho přirozeného stavu nebo výrobního procesu. Přísady používané v těchto procesech a nečistoty, které se vyskytují během procesu, jsou také považovány za látky. Nicméně rozpouštědla, která mohou být oddělena bez ovlivnění stability nebo jejich složení, jsou vyloučena. Pokud je hustota základní složky 80 a vyšší, jedná se o jednozložkové látky. Pokud je hustota základní složky mezi 10 a 80, jedná se o vícesložkové látky. Přesné stanovení složení závisí na mnoha faktorech, včetně výchozího materiálu a výrobních postupů.

Výrobní společnosti musí připravit technickou dokumentaci o svých produktech. Obecně by tato dokumentace měla obsahovat informace o totožnosti, výrobě a použití látky, informace o klasifikaci a označování, pokyny pro bezpečné použití a informace o specifických vlastnostech látky.

Hlavními cíli nařízení REACH jsou:

  • Zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky způsobenými chemickými látkami
  • Zvýšení konkurenceschopnosti chemického odvětví, klíčového odvětví hospodářství Evropské unie
  • Podporovat alternativní metody hodnocení nebezpečí chemických látek
  • Zajištění volného pohybu látek v zemích Evropské unie

Skutečnost, že společnosti, které pracují s látkami REACH a vyrábějí produkty v rámci této oblasti působnosti, má proto certifikát REACH, je důležitá z hlediska získání konkurenční výhody a výhodného uvádění výrobků na trh.

V naší zemi byla směrnice REACH publikována Ministerstvem životního prostředí a urbanizace pod názvem Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v 2017. Podle dotčeného nařízení musí být všechny látky, které jsou vyráběny nebo dováženy samostatně nebo ve směsi s ročním množstvím 1 a více, registrovány nejpozději do konce 2023.

Naše společnost také poskytuje certifikační služby REACH v rámci certifikačních služeb. Díky těmto službám jsou podniky schopny vyrábět efektivnější, výkonnější a kvalitnější produkty bezpečným, rychlým a nepřerušovaným způsobem.

Certifikační služby REACH jsou pouze jednou z certifikačních služeb naší organizace. Je poskytováno mnoho dalších certifikačních služeb.

Certifikační služby